Demiryolu Hat Geometrisi Bozulmasının Bilgi Sistemler Destekli Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Demiryollarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) güçlü bir yönetim sistemi olarak kullanılabilir. Son dönemlerde, demiryolu araştırmalarında ve yönetiminde duyulan ihtiyaçları karşılamak için mevcut CBS uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, demiryolu taşımacılığını etkinleştirme bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hatlarında meydana gelen hat geometrisi bozulmasının istatistik yöntemler kullanılarak, bilgi sistemler destekli bir modelinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Elde edilen bozulma modelini kullanarak kısa ve uzun dönemlerde bakım-yenileme programlarını hazırlamak mümkündür. Bu çalışmada TCDD ağı, bir veri tabanı oluşturmak ve analizler yapmak için CBS ortamına aktarılmıştır. Yaklaşık 183 km uzunluğunda ki demiryolu hattı analiz kesimlerine bölünmüştür. Göz önüne alınan her bir analiz kesimi en küçük temel uzunluğa sahiptir. Her bir analiz kesiminin mümkün olan tüm genel hat verisi sağlanmıştır. Çok değişkenli istatistik analiz yapılarak hat geometrisi parametrelerinin katsayıları tahmin edilmiş ve bulunan sonuçlar etkin bakım-yenileme yönetiminin sağlaması için CBS ortamına aktarılmıştır.
Geographic Information Systems (GIS) has been proving its capability as a powerful management system in railways. Currently, there are many studies focused on the way to enhancing existing GIS approaches to enable the complete range of capabilities needed in railways research and management. The main goal of this study for the purpose of improved railway transportation is to model track geometry deterioration by using statistical methods and information systems at Turkish State Railways (TCDD). Consequently, it is possible to schedule maintenance and renewal programs both in short and long term by using the obtained deterioration model. In this study, Turkish State Railways network were transferred into GIS environment to constitute a database and to realize analysis. A model length of about 183 kilometers was divided into analyses segments. The length of the individual analyses segments considered was the minimum basic length. For each basic analyses segment, the general information was provided as far as possible. Multivariate statistical analysis was performed to estimate the coefficients of track geometry parameters and the findings were transferred into GIS environment for efficient track maintenance and renewal management.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Analiz kesimi, Hat geometrisi, Hat geometrisi bozulması, Çok değişkenli istatistik analiz, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Analysis segment, Track geometry, Track geometry deterioration, Multivariate statistical analysis, Geographical Information Systems
Alıntı