Denizcilik Sektöründe İş Tatmini Ve Örgüte Bağlılığın İş Gücü Devrine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Türker, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gelişen teknoloji ve buna paralel olarak artan regulasyonlar denizcilik şirketlerini daha kalifiye personel çalıştırmaya yönlendirmektedir. Bu noktada şirketler personelerini işletme içi ve dışı, çeşitli yurt içi ve dışı eğitimlere göndermekte ve bunun için büyük harcamalar yapmaktadırlar. Bu eğitimli personel, şirketten ayrıldığı takdirde yapılmış olan yatırımlar boşa gideceği gibi yerine yenisinin konması hem zaman hem de para kaybına yol açacaktır. Bu doğrultuda, çalışma denizcilik sektöründe iş tatmini ve örgüte bağlılık kavramları üzerine kurulmuşur. Çeşitli firmaların deniz personeli olarak görev yapmakta olan, ağırlıklı olarak zabitan seviyesinde rastgele seçim yöntemi ile belirlenmiş denekler üzerinde genel olarak örgütsel davranış alanında kabul görmüş anketler uygulanarak, kişilerin işten ayrılma niyetleri üzerinde bu iki kavramın etkisini ve bu kavramların alt ölçeklerinde ortaya çıkan bileşenlerin vurgularını inceleyerek bir çerçeve çizmeye çalıştık. Anketlerin değerlendirilmesinde SPSS programı kullanıldı ve bu çıktılara göre değerlendirildi. Sonuçların denizcilik firmalarının İnsan kaynakları tarafından değerlendirilerek personel yönetim sistemleri içinde bir strateji belirlemelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Personelin bağlılığının ve iş tatmininin artması şirket bünyesindeki yetişmiş elemanların şirketten ayrılmasının önüne geçecek ve zaman ve para tasarrufunu sağlayacaktır.
With invention of new technologies and increasing regulations, shipping companies are more than ever in need of qualified crew. Therefore shipping firms are sending their personnel for these trainnings both inside and outside their country. On the other hand there is no guarantee for the staying of these personnel in the company. So, if these educated and qualified crew leave the company all of the investments made on them will be wasted and besides replacing them will both take time and money. With this scope, the study is based on the two consepts of organizational behavior; Job Satisfaction and Organizational Commitment. Test subjects are selected randomly from the various shipping companies who are working as ship personnel and generally officers. These crew are subjected to a series of questionnaires the analysis are carried out via SPSS and evaluated accordingly. I hope that the results of this tesis are taken into consideration by the Human Resources Departments of shipping companies. Increasing the organizational commitment and job satisfaction will strengten the bonds of the personnel and the company and companies will save money and time.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
denizcilik sektörü, iş doyumu, örgütsel bağlılık, iş gücü devri, shipping, job satisfaction, organizational commitment, turnover
Alıntı