Pasif Enerji Yutucu Sistemler Ve Çok Katlı Bir Çelik Yapı Üzerinde Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Polat, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, yapılarda depremden dolayı oluşan yerdeğiştirmeleri sınırlayan, hasarları tamamen önleyen veya azaltan, yapıya ek sönüm veya sönümle birlikte rijitlik veren Pasif Enerji Yutucu Sistemler ’in sahip oldukları kavramları, çalışma prensiplerini, birbirlerine göre farklılıklarını, yapılan kabulleri ve hesap esaslarını ortaya koymaktır. Bu cihazlardan hız bağımlı viskoz sönümleyicilerin çok katlı bir çelik yapı üzerinde farklı uygulanma şekillerinin ve farklı sönüm katsayılarına sahip olmalarının yapının davranışına etkisi araştırılmıştır. Çelik yapının TS 498 ‘e göre düşey yük hesabı, ABYYHY98’e göre eşdeğer deprem yükü bulunarak yatay yük hesabı yapılmış ve boyutları tespit edilmiştir. 12 katlı çelik yapının; 1940 El Centro depremine göre, Zaman Tanım Alanı’nda çatı katı yerdeğiştirmesi ve ivmesi ile taban kesme kuvveti davranışları sönümleyicisiz ve viskoz sönümleyici eklendikten sonra incelenmiştir.
The fundamental aim of this study is to emerge computation characteristics, assumptions, working principles and differences between types of Passive Energy Absorbing Systems which prevents or decreases damages and restricts displacements, by adding damping or damping and stiffness against to the earthquakes. The variation of damping constant and the variation of installation types of velocity dependent viscous dampers has been researched on multistorey steel structure. Analysis of the vertical loads was performed according to TS 498 and analysis of horizontal loads was performed according to Equivalent Earthquake Load in Turkish Earthquake Design Code, ABYYHY98. The structure has been designed by required internal loads using SAP2000 program. It has been researched that roof displacement, roof acceleration and base shear responses of twelve storey structure with viscous dampers and without dampers in Time History Analysis, by El Centro 1940 earthquake.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Pasif Enerji Yutucu Sistemler, Ek sönüm, Viskoz Sönümleyiciler, Passive Energy Dissipating Systems, Added Damping, Viscous Dampers
Alıntı