Çayırhan Uçucu Külünün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Ve Etkinlik Faktörünün İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tuygun, Cem Salih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Çayırhan uçucu külü kullanılarak uçucu küllerin betonun mekanik özelliklerine etkisi incelenmekte ve uçucu kül yerleştirme yüzdesinin k etkinlik faktörüne etkisi hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmaktadır. Üretilmiş olan uçucu küllü betonlar üzerinde basınç ve ultrases deneyleri yapılmış, elde edilen basınç dayanımı değeleri kullanılarak uçucu külün herbir yerleştirme yüzdesi için k etkinlik faktörü bulunmuştur. Yapılmış olan çalışmanın sonucunda uçucu kül yerleştirme yüzdesinin uçucu küllerdeki etkinliği değiştirdiği, özellikle düşük yüzdeli uçucu kül kullanımı ile kontrol betonuna yakın veya üzerinde basınç dayanımı değerleri elde edildiği görülmüştür. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlar ise uçucu küllerin işlenebilirliği iyileştirdiği, su ihtiyacını azalttığı ve betondaki boşluk miktarını azalttığı yönündedir.
In this study the mechanical properties and k efficiency factor of fly ash concretes are investigated with different replacement percentages of Cayırhan fly ash. Compressive strength and ultrasound velocity experiments are used for produced specimens. k efficiency factor is calculated by using compressive strength experiments for each replacement percantage of fly ash. As a result of this study it is seen that replacement percantage of fly ash changes the efficiency factor of fly ash especially for low fly ash concretes. It is seen that low fly ash concrete strengths can reach or pass the control concrete strengths. The other results of the study are fly ash improves the workability of concrete , reduces the water demand in the concrete and reduces the amount of space in the concrete when compared with the control concrete.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Uçucu Kül, Uçucu Küllü Beton, k Etkinlik Faktörü, Fly Ash, Fly Ash Concrete, k Efficiency Factor
Alıntı