İnşaat Sektöründe Öğrenme Stilleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Atlı, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnsanlar farklı yollarla öğrenirler. Bazıları bilgiyi dinleyerek kavrarken diğerleri okuyarak, mantık yürüterek veya pratik yaparak öğrenirler. Öğrenmenin bu farklı yolları, “öğrenme stilleri” olarak adlandırılmış ve sayısız farklı biçimde araştırılmış, modellenmiştir. Kişiler farklı öğrenme konularına yönelik olarak farklı yaklaşımlar izleyebilirler. Kişilerin gösterdikleri bu yaklaşımlar kişisel öğrenme stilini belirler ve birbirinden çok farklı olabilir. Öğrencilerin başarısını etkileyen en önemli etken, öğrencilerin beklentileri ya da yaklaşımları ile onlara sunulan yöntemler arasındaki örtüşme ile yakından ilişkilidir. Bu çalışma, İnşaat Sektöründe çalışmak üzere eğitim alan lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin, kişisel öğrenme stilleri eğilimlerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, halen öğrencilere sunulmakta olan eğitim yöntemlerinde farklılıklar ve yeni düzenlemeler yapılarak, başarı oranının artırılması için yeni araştırmalara ışık tutmaktır. Bu çalışma kapsamında öncelikle öğrenme stilleri kavramı ve literatürde yer alan başlıca öğrenme stilleri yaklaşımları incelenmiştir. Bunun yanı sıra inşaat sektöründeki; öğrenme stilleri, öğretim yaklaşımları ve öğretim önündeki engeller açıklanmıştır. İkinci bölümde ise; Honey-Mumford Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Fakülteleri’nde eğitim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin öğrenme stillerindeki genel eğilimleri incelenmiştir. Tez kapsamında yapılan araştırma sonuçlarına göre, örneklemin geneline bakıldığında; çok baskın, tekil bir öğrenme stili eğilimi belirmediği görülmektedir. Anket katılımcıları farklı kategorilerden oldukça geniş aralıkta puanlar elde etmişlerdir.
People prefer various ways of learning. While some of them learn by only listening; others prefer reading, reasoning or practising. These different ways of learning, are called “Learning Styles”, is studied, classified and modelled variously. People may have different approach types for different learning tasks. This particular approach type, which determines the general tendency of him/her, varies from one person to another. The most important factor which effects a student’s success, is the correspondance between the student’s expectations/approaches and the teaching methods of their teachers. In this research, it is aimed to survey the personal learning styles of the students having their undergraduate and graduate degree with the aim to be employed in construction sector. The main purpose of the research; is to light the way for further researches, about making innovations in existing teaching methods in order to enhance the success in the sector. Within the scope of this research; firstly the term of “Learning Styles” and the existing approaches for it are observed. Subsequently, the learning styles and the teaching approaches in the construction sector and the barriers in front of the educational system are analyzed. In the following part of the research, the general tendencies are observed among the students of the departments of Architecture and Civil Engineering in Istanbul Technical University, by using Honey-Mumford Learning Styles Inventory. As a result of the survey assessment; it can be said that there is no one particular dominant learning style tendency outshines the other. The volunteers gained considerably various scores among different categories.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Öğrenme Stilleri, Honey-Mumford, Kolb, Learning Styles, Honey-Mumford, Kolb
Alıntı