Askeri lojistik politikalarının belirlenmesinde analitik şebeke yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Erkiletlioğlu, Alican
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Lojistik destek, Silahlı Kuvvetler için en önemli konulardan biridir. Bu çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığının lojistik sistem seçme problemi Analitik Şebeke Yöntemiyle çözülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde karar verme kavramı üzerinde durulmuş ve işletmelerde karar verme süreci ele alınmıştır. İkinci bölümde, Analitik Şebeke Yönteminin bir alt modeli diyebileceğimiz Analitik Hiyerarşi Yöntemi özetlenmiş, daha sonra da Analitik Şebeke Yöntemi anlatılmıştır. Analitik Hiyerarşi Yöntemi, hiyerarşilere bağımlı kalır, Analitik Şebeke Yöntemi ise, geri bildirimlere imkan tanır. Analitik Şebeke Yöntemi, ilk olarak problemi alt gruplara ve grupların alt öğelerine bölerek başlar. Problemi bu şekilde ayrıştırmakla, problemi etkileyen en küçük ayrıntılara kadar inilir. Daha sonra bu parçalar arasında, ilişkiler, etkileşimler kurulur ve şebeke modeli oluşturulur. Model kurulduktan sonra, gruplar ve öğeler arasındaki ilişki ve etkinin dağılımı, etkileyen grup veya öğeler dikkate alınarak etkilenenler arasındaki ikili karşılaştırmalarla yapılır. Karşılaştırmalarda 1-9 skalası kullanılarak etkinin dağılımı matrislere aktarılır. Elde edilen matrislerin öz vektörleri alınır ve bu öz vektörlerle başlangıçta kurulan şebeke modelinin süper matrisi elde edilir. Süper matrisin kuvvetleri alınarak matrisin satır değerleri birbirine yakınsadığı noktada çözüme ulaşılır. Üçüncü bölümde, lojistik sistemlerle ilgili bilgi verilmiştir. İlk olarak endüstriyel anlamda lojistik kavramı ele alınmıştır. Daha sonra Kara Kuvvetleri lojistik sistemi anlatılmıştır. Kara Kuvvetlerinin mevcut sistemi özetlenmiş ve lojistik sistemden neler beklendiği ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde, Kara Kuvvetleri Komutanlığının lojistik sistem seçimi problemi, Analitik Şebeke Yöntemi ile modellenerek, mevcut sistemle önerilen sistem kıyaslanmış ve mevcut sistemin ele alınan kriterler doğrultusunda devam etmesi sonucuna varılmıştır.
Logistic support is the one of the most important subject for The Armed Forces. In this study The Land Forces's logistics system problem is tried to be solved by using The Analytic Network Process. In the first part of the study, the concept of decision making is defined, and decision making process in organizations is emphasized. In the second part, The Analytic Hierarchy Process which can be called as first generation of ANP is summarized, and then ANP is addressed. AHP dependents the hierarchies, but in ANP, the problem can be defined with network and feedback system can be used. ANP first starts by dividing the problem into the sub groups and sub elements of the groups. By doing so, the smallest details that affect the problem can be examined. Then, the interactions and influences among the groups and elements are described, and network model is developed. After developing the model, the distribution of dependence and influence among the groups and elements which were influenced is done by pair wise comparisons in regard to affecting groups and elements. In these comparisons, distribution of influence can be done by using 1-9 scale, and results send to pair wise comparisons matrixes. The eigen vector of these matrixes are taken, and supermatrix of the model that built earlier is obtained by using these eigen vectors. By taking power of supermatrix the limiting values can be obtained. The solution is calculated after obtaining the limiting values In the third part, Land Forces's logistic system is explained. The current system of Land Forces is summarized, and what kind of things are expected from the logistic system is brought out. In the fourth part, the current system is compared with suggested system by modernization of ANP with the selection problem of Land Forces's logistic system and it is concluded that the current system should continue in the way of criteria that have been studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Analitik hiyerarşi süreci, Askeri politikalar, Lojistik destek, Analytical hierarchy process, Military policies, Logistic support
Alıntı