Kimyasal Çöktürme Çamurlarının Organik Madde Adsorbsiyonunda Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-10
Yazarlar
Metin, Emine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın konusu, ağır metal çamurlarından Zn(CO)3 ve Zn(OH)2’in, kimyasal çöktürme çamurlarının ve Elektrokoagülasyon çamurlarının adsorpsiyon yöntemiyle boyarmadde gideriminde kullanılabilirliliğinin incelenmesidir. Çalışma sonucunda adsorbe edilen boyarmadde miktarının çözelti pH değeri, adsorban dozajı ve bekletme süresinden etkilendiği belirlenmiştir. Yüksek giderim veriminin düşük pH değerlerinde artan yüzey yükü ile gerçekleştiği tespit edilirken, metal çözünürlüğünün bu pH değerlerinde artması dolayısıyla Zn(CO)3, Zn(OH)2 ve FePO4 çamurlarının boyarmadde gideriminde etkin olmadığı belirlenmiştir. AlPO4 çamuru Zn(CO)3, Zn(OH)2 ve FePO4 çamurlarına oranla Procion Crimson ve Yellow HE4R boyarmaddeleri için çok iyi giderme verimleri sağlarken, Reactive Black 5 için tüm çamurlarda çoğunlukla düşük giderim verimleri elde edilmiştir. Deneysel çalışmalarda kullanılan elektrokoagülasyon çamurları ile tüm boyar maddelerde etkin giderim verimi sağlanmıştır. Procion Crimson ve Yellow HE4R boyarmaddeleri için yüksek giderme verimleri elde edilen AlPO4 çamurları ile izoterm deneyleri yürütülmüş ve adsorpsiyon kinetiğinin en iyi Langmuir İzoterm modeline uyduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to investigate the applicability of heavy metal sludges especially Zn(CO)3 and Zn(OH)2, chemical precipitation sludges and sludges from electrocoagulation, for color removal by adsorption processes. As a result of the study it was found that the amount of the adsorbed dye depends on the pH, adsorbent dosage and retention time. It was confirmed that higher removal efficiencies can be obtained at lower pH levels because of increasing the positive surface charge, but the metal solubility also increases at these pH levels, thus Zn(CO)3, Zn(OH)2 and FePO4 were not effective. AlPO4 showed better removal efficiency than the other sludges for Crimson and Yellow dyes. Poor removal efficiencies for Reactive Black 5 were obtained with the sludges used in the study. High removal efficiencies were achieved with electrocoagulation sludges for the dyes used in the study. Isoterm experiments were carried out with AlPO4 sludge which showed high removal efficiencies for Procion Crimson and Yellow HE4R reactive dyes and it was determined that the adsorption kinetics fits well with Langmuir Adsorption Model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Adsorpsiyon, Elektrokoagülasyon çamuru, Kimyasal çöktürme çamuru, Reaktif boyarmadde, Renk giderimi, Adsorption, Chemical Precipitation Sludge, Color Removal Electrocoagulation Sludge, Reactive Dye
Alıntı