Kalsit esaslı betonların geçirimlilik ve durabilite özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-15
Yazarlar
Akın, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mikro silika ve uçucu kül muadili olarak 5 ve 20 μm’lik tane boyutlarına sahip kalsit kullanılarak beton numuneler üretilmiştir. Numunelerin mekanik özellikleri ve durabilite davranışları karakterize edilmiştir. Kalsit ilavesinin sonuçlara etkisi önceki çalışmalar ile mukayese edilmiş ve sebep-sonuç ilişkileri ile irdelenmiştir. Kalsit ilavesinin, beton numunelerin mekanik özelliklerini önemli ölçüde etkilemediği gözlenmiştir. Durabilite deney sonuçları incelendiğinde ise, kalsit ilavesinin özellikle klor difüzyon geçirimlilik katsayısını yaklaşık on beş katı kadar arttırdığı gözlendi. Ucuz ve temini kolay, yerli üretim olan kalsitin, betona ilavesinin mekanik özellikleri değiştirmediği, ancak durabilite davranışlarını olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Dolayısıyla, dolgu malzemesi olarak kalsit içeren betonların, barajlar gibi yoğun kütle beton uygulamalarında kullanılması uygundur, ancak donatılı betonlarda uygulanması klor geçirimliliği yüksek olduğu için uygun değildir.
In this study, calcite with two different particle sizes, 5 and 20 μm, were used to produce concrete samples instead of micron-size silica and fly ash. The samples were characterized in tersm of mechanical properties and durability behavior. Experimetal results were compared with the samples do not contain calcite and investigated in detail. According to the experimental results, calcite addition has no significant effect on the mechanical properties. However, calcite addition as a filling material had a negative effect on durability behaviour of the materials due to an increasement, about fifteen times, in permeability coefficient of chlorine diffusion. Calcite is a cheap and easily supplied material and can be used to fill the concrete. It is appropriate to use these kind of materials in mass concrete applications such as in dams. High permeability coefficient of chlorine diffusion in concretes filled with calcite limits their usage in reinforced concrete applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kalsit, Beton, Durabilite, Calcite, Concrete, Durability
Alıntı