Farklı Enterpolasyon Yöntemlerinin Hacim Hesabına Etkisinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Köroğlu, Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmamızda öncelikle, mesleğimiz açısından birçok uygulama alanı bulan yüzey modelleme ve bunun için geliştirilmiş yöntemler ve bu yöntemleri içinde bulunduran yazılım yardımıyla yöntemlerin hacim hesabına etkisi incelenmiştir. İkinci bölümde Sayısal Arazi Modeli Kavramı Tanımı ve genel esaslarından bahsedilmiş. Üçüncü bölümde Sayısal Arazi Modeline altlık olan coğrafi veri toplama yöntemlerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde Sayısal Arazi Modelinde kullanılan enterpolasyon yöntemleri tanıtılmıştır. Beşinci bölümde hacim hesaplama yöntemleri tanıtılmıştır. Altıncı bölümde Haliç bölgesine ait veriler üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Otomatik Veri Toplama Sistemi adı verilen modern bir ölçme yöntemi kullanılarak toplanmış olan veriler değerlendirilmiş ve farklı enterpolasyon yöntemleri kullanılarak yüzey modellemesi yapılmıştır. Elde edilen bu yüzeylerin belirli bir Z=0 referans yüzeyine göre hacim değerleri hesaplanmıştır. Aynı bölgeye ait farklı sayıda veri gurubu ve değişik enterpolasyon yöntemlerine göre yüzey modellemesi yapılmış ve farklı modellerin sağladığı çözüm süreleri belirlenmiştir. Yedinci bölümde, elde edilen sonuçların bir karşılaştırması yapılarak en uygun enterpolasyon yöntemi ve hesap metodu önerilmeye çalışılmıştır.
In this study antecedencely, the surface modelling which includes a various aplication area for our occupation and the methods to improve and by the help of software includes these methods, the effects of methods on volume account is researched. In the second section Digital Terrain Modelling concept, its defination and general principals are mentioned. In the third section the methods of geographical data collection asa a support to Digital Terrain Modelling are mentioned. In the fourth section the interpolation methods that are used in the Digital Terrain Models are introduced. In the fifth section methods of volume computation are introduced. In the sixth section aplication is done on the datas that belong to Golden Horn. The datas which are collected by a modern measuring methods called Automatic Data Collection are evaluated and by using different interpolation methods, its surface modelling is done. And the volume values of the taken surfaces are calculated according to the definite Z=0 referance surface and its surface modelling belongs to the same area idone according to the different data group and interpolation methods. Moreover; the resolution period supplied by the different models are determined. In the seventh section the comparison of the taken results is done and the most suitable interpolation method and computation method are tried to be suggested.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Sayısal Arazi Modeli, Enterpolasyon yöntemleri, Hacim hesabı, Digital Terrain Model, Interpolation Methods, Volume Computation
Alıntı