Lineer amin ligandların sentezi ve atom transfer radikal polimerizasyonu için optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Becer, Caglar Remzi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Atom trasnfer radikal polimerizasyonu, kontrollü radikal polimerizasyon sistemleri içerisinde en başarılı olan sistemlerden biridir. Geçiş metali katalizleri, pasif ve aktif parçacıklar arasındaki atom transfer dengesi ile değişim dinamiğini belirlediği için ATRP nin en önemli bileşenlerindendir. Ligandın ana etkisi, çözünür geçiş metali ligand kompleksini oluşturmak, pasif ve aktif veya mevcut radikal arasında dinamik halojen değişimini ve uygun reaktiviteyi düzenlemektir. Bu çalışmada, değişik zincir uzunluklarındaki (R-: C2H5-, C3H7-, C4H9-, C5H11-, C6H13-) lineer alkilbromürlerin dietilentriamin, trietilentetramin ve poli(etilenimin) nin reaksiyonu ile yeni ligandlar sentezlenmiştir. Bu ligandlar ile kontrollü yaşayan polimerizasyon ortamında homojenlik sağlanmış ve ayrıca düşük molekül ağırlığı dağılımı ile iyi tanımlanmış polimerik yapılar elde edilmiştir.
Atom transfer radical polymerization (ATRP) is one of the most successful system in controlled radical polymerization. Transition metal catalysts are one of the most important parameter in ATRP since they determine the position of the atom transfer equilibrium and the dynamics of exchange between the dormant and active species. The main effect of the ligand is to form a soluble transition-metal ligand complex in organic media and to regulate the proper reactivity and dynamic halogen exchange between the metal center and the dormant species or persistent radical. In this study, novel ligands easily synthesized with reaction of diethylenetriamine, triethylenetetramine and poly(ethylene imine) with linear alkylbromides that have different chain lenghts (R-: C2H5-, C3H7-, C4H9-, C5H11-, C6H13-. The homogeneity obtained in controlled radical polymerization such as atom transfer radical polymerization media due to obtained ligands provides well-defined polymeric structures with low polydispersity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Yaşayan radikal polimerizasyon, metla-organik katalizler, organometalik katalizler, atom transfer radikal polimerizasyon, ATRP, ligand, homojen polimerizasyon, Living radical polymerization, metal-organic catalysts, organometallic catalysts, atom transfer radical polymerization, ATRP, ligand, homogeneous polymerization
Alıntı