Türk Savunma Sanayiinde Teknoloji Ve Strateji

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akıncı, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ana amacı, günümüzün globalleşen ekonomik ve siyasal dünyasında ülkeler arasında önemli bir güç unsuru olan savunma sanayii ve bu sektörün en önemli karakteristiklerinden olan strateji ve teknoloji ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle teknoloji, strateji ve teknoloji stratejisi konuları daha sonra ise savunma sanayiinin genel bir tanımı ve değişkenleri, strateji ve teknoloji ilişkisini ortaya koyarak bu ilişkinin savunma sanayiine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Saha çalışması aşamasında, savunma sanayi firmaları için teknoloji stratejisi belirleme modeli geliştirilerek, bu modelin uygulanma durumu ve firmaların teknoloji stratejilerini değerlendirmeye yönelik anket formu hazırlanarak Savunma Sanayii Müsteşarlığına kayıtlı 51 adet savunma sanayii firmasına gönderilmiştir ve bu firmaların 19 tanesinden cevap alınmıştır. Analizler, bahsedilen 19 firmanın yanıtları çerçevesinde yapılmıştır. Toplanan veriler Excel paket programı ile analiz edilmiştir.
The main purpose of this study is to examine the relationship between defence industry which is one of the power component in nowadays global economic and political world, and key characteristic of strategy & technology. Priority of this study is technology, strategy and technology strategy and general description od defense industry, it’s variables, relation between strategy and technology and it’s effects to the defence industry comes. In field study, strategy of technology determination model is developed for defence industry companies. Questionnaire was prepared according to applying situation of this model and firm’s evaluation of technology and strategy. Questionnaires were sent to 51 companies which are registered under Ministry Of Defense Industry. 19 out of 51 companies responded the questionnaire. Analysis were done according these companies. These datas were analyized by Excel program.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Savunma Sanayii, Strateji, Teknoloji, Defense Industry, Strategy, Tecnology
Alıntı