Çamaşır Makinasında Alternatif Yıkama Metotları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yurtpınar, Kemal Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, günümüz teknolojisinde evlerde kullanılan sıradan çamaşır makinalarının uyguladığı yıkama adımlarına alternatif, bu adımlarda oluşturulan etkinin benzeri yada daha iyisini sağlayabilecek metotlar araştırılmıştır. Bu metotlarla sıradan bir makina üzerinde radikal değişiklikler yapılarak yıkama performansı arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu alternatif metotların neler olabileceği, makinaya uygulanabilirliği araştırılmış, bu metotlardan ozonla yıkama ve mikrodalga destekli yıkama hazırlanan prototipler üzerinde denenerek yıkama performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Mikrodalga destekli yıkama deneylerinde hazırlanan prototip makina için yazılan programla, ısıtma öncesi, ısıtma sonrası ve birinci durulama adımlarında ortama mikrodalga verilerek yıkama performansı direkt olarak ölçülmüştür. Yapılan çalışmada yıkama sırasında ortama mikrodalga uygulamanın bir faydası gözlenmemiş, yıkama performansı açısından sınıf atlamamıştır. Uygulamanın faydalı olabilmesi için deneylerde kullanılan 1500W gücündeki magnetron yerine, daha güçlü bir magnetron kullanılması ve uygulama noktasının değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. Ozonla yıkamada ise, ozonun kararlı kalabileceği ortam şartları araştırılarak, belirlenen bu şartları sağlayan adımlarda yıkama suyuna yeterli ozon verilerek yıkama performansı sonuçlarına bakılmıştır. Ön yıkama, birinci durulama, ve ikinci durulama adımlarında uygulanan ozonun yıkama performansını istenilen ölçüde iyileştiremediği görülmüştür. Çalışmalarda, suya daha kısa sürede daha fazla ozon verilmesinin yıkama performansını arttırıcı etki yapabileceği önerilmektedir.
In this paper, alternatives to washing steps that are being used by today’s conventional home washing machines and methods that can provide a similar effect achieved in these steps or a better performance than that are being searched by engineers. Possible methods to achieve this objective and applicability of these methods were discussed; amongst these methods, washing with ozone and microwave assisted laundry washing were applied on prototypes and the effects of these methods were observed. Using the program written for the prototype machine that were prepared for microwave supported washing experiments; washing performance was measured directly with microwaves sent to the environment before heating, after heating and during rinsing. It was observed in this study that there was no advantage of sending microwaves to the environment during washing and there was no increase in class of washing performance. For the application to be more beneficial, instead of magnetron, which has the power of 1500 Watts, it is recommended to use a more powerful magnetron and to change the application point. During washing with ozone, searching the environmental conditions that will keep the ozone steady, performance results were observed sending the sufficient amount of ozone that would provide the proper conditions. It was measured that washing performance couldn t be increased enough with the ozone applied at pre-washing, first rinsing and second rinsing steps. It is recommended to send more ozone to water in a shorter time in order to provide an effect that will help to improve the washing performance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Çamaşır Makinası, Elektrik Alan, Mikrodalga, Elektroliz, Karbondioksit, Buhar, Ozon, Vakum, Ultrasonik, Seramik Toplar, Washing Machine, Electric Field, Microwave, Electrolysis, Carbondioxide, Steam, Vacuum, Ozone, Ultrasonic, Ceramic Balls
Alıntı