Türk İnşaat Sektörünün Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erol, Korhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnşaat sektörü diğer sektörlerle olan yakın bağları, diğer sektörlerde iş hacmi yaratma kapasitesi, istihdam üzerindeki olumlu etkisi ve ihraç edilebilir bir hizmet olmasıyla ülke ekonomilerinin omurgalarındandır. Türk İnşaat Sektörü geçmiş dönemlerde çeşitli krizler ve deprem sebebiyle sürekli küçülmüş, ekonomi içinde oynadığı rol arzu edilenden çok uzak kalmıştır. Türk İnşaat Sektörünün arzu edilen bir seviyeye gelmesi için önümüzdeki dönem iyi anlaşılmalıdır. Türkiye nin önümüzdeki dönemde ekonomik ve sosyal hayatındaki en büyük etken olacak Avrupa Birliğine giriş süreci bu sebeple çalışmanın odağında yer almıştır. Çalışma kapsamında dünyadan inşaat sektörünün ilerlemesine yönelik çeşitli çalışmalar incelenmiş, buralardan elde edilen veriler çalışmada aktarılmıştır. Ayrıca Türkiye de inşaat sektörüne yönelik yapılan çalışmalarda benzer şekilde aktarılmıştır. Avrupa Birliğinin çeşitli politik dokümanları ve yönetmelikleri de incelenerek inşaat sektörüyle ilgili Birlik perspektifi yansıtılmış, Türk İnşaat Sektörü nü yakından ilgilendiren başlıklar incelenmiştir. Elde edilen bütün bulgular değerlendirildikten sonra Türk İnşaat Sektörü nün AB ye uyum sürecinde başarılı olması ve genel anlamda daha rekabetçi bir hale gelmesi için öneri de bulunulmuştur.
Construction industry is one of the backbones of the economy with its close bonds with other industries, capacity to trigger other industries, positive impact on employment and as an exportable service. In last decade Turkish Construction Industry has shrinked for long time because of some crisis and earthquake and couldn t play its critic role for Turkish economy. To develop and improve Turkish Construction Industry new decade has to be understood well. Such a study will be done in the thesis by focusing on Turkey s membership process of European Union as the main variant affecting the economic and social life of Turkey. During the thesis study, reports made to develop construction industry across the world has examined and data acquired by them used in the thesis. Also reports made for the development of Turkish Construction Industry is examined and used with a similar way. European Union construction industry perception is reflected by studying political documents and directives of Union and main topics which will affect Turkish Construction Industry are discussed. After all data have been evaluated, a suggestion for the successful integration of Turkish Construction Industry in EU integration process and an increase in competitiveness.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
AB, Avrupa Birliği, Vizyon Çalışması, Rekabetçilik, Türk İnşaat Sektörü, Uluslararası İnşaat Sektörü, Yenilikçilik, EU, European Union, Vision Report, Competitiveness, Turkish Construction Industry, International Construction Industry, Innovation.
Alıntı