Türk Bankacılık Sektöründe Kullanılan Bilgi Teknolojilerinden Telefon Bankacılığı Ve Ses Kayıt Sistemlerinin Verimliliğe Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-10-14
Yazarlar
Ergül, Çağrı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde işletme yöneticileri, tüketicilerle direkt olarak iletişimde bulunmak suretiyle onların ihtiyaç ve isteklerini saptama ve zaman içinde pazardaki değişmeleri izlemek zorundadırlar. İş hayatının belirsizliklerle dolu, dinamik ve rekabetçi ortamında, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, üreticilerle tüketiciler arasındaki mesafeyi kapatmaya yarayacak bilgileri sağlama fonksiyonunu yerine getirir. Diğer bir deyişle, pazarlamada temel olan hedef pazarın belirlenmesi, uygun bir pazarlama karmasının oluşturulması ve dış çevrenin hızlı değişimine uyum sağlayacak şekilde sürekli olarak gözden geçirilmesi gibi kararlar için gereken bilgiler, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi ile sağlanır. Birçok sektörde olduğu gibi bankacılık sektörü de ulusal ve uluslararası pazarlarda yoğun rekabet yaşamaktadır. Türk bankacılık sektörünün uluslararası rekabet piyasasına da açılması ile özellikle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu rekabet ortamında bankaların bilgiye çok hızlı ulaşma (elde etme), değerlendirme ve sonuçlarına göre strateji geliştirmeleri önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, teknoloji araçlarının bankacılık sektöründe uygulanabilirliği ve Türkiye’deki bu doğrultudaki bankacılık uygulamalarının değerlendirilmesidir. Bu uygulamalar ürünler bazında kredi kartları, ATM, telefon bankacılığı, ev ve ofis bankacılığı, internet bankacılığı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, EFT (Elektronik Fon Transfer) sistemi, SWIFT (Dünya Bankalararası Mali İletişim Kurumu), VOIP (İnterent Protokolü üzerinden ses iletimi) teknolojileri bankacılık uygulamalarında önemlidir. Çalışmada, teknoloji uygulamaları değerlendirildikten sonra telefon bankacılığında kullanılan ses kayıt sistemlerinin verimlilik uygulamalarına etkileri incelenmiştir
Today, business managers have to connect with consumers directly in order to find out their needs and demands. Business managers have to follow changing at market. Marketing research and information system get information which brings near producers and consumer. Namely information and determining of target market, sustable geting of marketing mix, adapting of external environment by marketing research and information system. Banking sector has competied at national market and international market as other sector. Competion has been increasing by at internal market and external market with opening to international competition market. The purpose of this work is the application of new technologies on banking sector and the evaluation of banking practice on this direction. These applications on the product basis are been evaluated as credit cards, ATM, phone banking, home and office banking, internet banking. Also, system of EFT, SWIFT, VOIP technologies are important in banking applications. İn the work, the applications of call center and voice record technology are examined after the evaluation of technology applications and effectiviness to efficiency.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Teknoloji uygulaması, bilgi teknolojileri, telefon bankacılığı, ses kayıt sistemleri, Technology applications, Information technology, Telephony banking, Voice recording system
Alıntı