Metil Metakrilatın Yük Transfer Kompleksleri Varlığında Serbest Radikal Polimerizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Emiroğlu, Sare Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada N-etoksi-p-siyanopiridinyum hakzaflorofosfat (ECP+PF6-) gibi alkoksi piridinyum tuzları ile 1,2,4-trimetoksibenzen (TMB) gibi elektron donor aromatik bileşiklerden oluşan yük transfer kompleksleri kullanılarak fotobaşlatılmış serbest radikal polimerizasyon gerçekleştirildi. Absorpsiyon karakteristliğinden dolayı bu tür başlatıcı sistemler uzun dalga boylu (endüstriyel) uygulamalarda popüler olabilir. Alkoksi piridinyum tuzları; siklik eterler ve vinil eterler gibi uygun monomerlerin fotobaşlatılmış katyonik polimerizasyonunda doğrudan veya dolaylı fotobaşlatıcılar gibi davranır. Bu tuzlar antrasen gibi fotouyarıcılarla birlikte fotobaşlatılmış serbest radikal polimerizasyonunda da kullanılabilir. Bu durumda elektron transferi ile oluşan etoksi radikalleri polimerizasyonu başlatır. Belli piridinyum tuzları ile aromatik elektron donorlerin karışımından oluşan yük transfer kompleksleri uygun monomerlerin katyonik ya da serbest radikal fotopolimerizasyon için fotobaşlatıcı gibi davranırlar.
In this study, photoinitiated free radical polymerization using charge transfer complexes of alkoxy pyridinium salts such as N-ethoxy-p-cyanopyridinium hexaflorofosfat (ECP+PF6-) with electron donor aromatic compounds such as 1,2,4-trimethoxybenzene (TMB) were investigated. Because of its absorption characteristic, this initiator may become popular in long wavelength (industrial) applications. Alkoxy pyridinium salts can act directly or indirectly as photoinitiators for cationic polymerization of appropriate monomers such as cyclic ethers and vinyl ethers. These salts, in conjunction with photosensitizers such as anthracene, can also be used in photoinitiated free radical polymerization. In this case, ethoxy radicals which formed by electron transfer initiate polymerization. Charge transfer complexes which forms by mixing with certain pyridinium salts and aromatic electron donors act as photoinitiators for cationic or free radical polymerization of appropriate monomers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Piridinyum tuzu, Yük transfer kompleksi, Serbest radikal Fotopolimerizasyon, Pyridinium salt, Charge transfer complex, Free radical polymerization
Alıntı