3,5 Difenil Ditiyeno[3,2-b;2’3’-d]tiyofen-s,s-dioksit Bileşiğinin & Kopolimerlerinin Sentezi Ve Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-08
Yazarlar
Gündoğan, Ali Şenol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada potansiyel olarak organic ışık yayan diyotlar teknolojisinde kullanılabilecek yeni materyallerin sentezi gerçekleştirilmiştir. Materyal kimyası açısından son derece önemli olan Ditiyenotiyofen (DTT) bileşiğinin C3 ve C5 pozisyonlarından fenil grupları ile fonksiyonlandırılmış türevi grubumuz tarafından geliştirilen yöntemle sentezlenmiştir. S,S-Dioksit türevi maddeye floresans özelliği kazandırmak için ortadaki halkanın “S” atomu oksitlenerek elde edilmiştir. DPhDTT-S,S-dioksit bileşiğinin floren ile değişik DTT/Floren oranına sahip yeni kopolimerleri floresan ve aynı zamanda iletken polimer elde etme amacıyla Suzuki kenetlenme reaksiyonu kullanılarak sentezlenmiştir. Elde edilen kopolimerlerin floresan emisyonları DTT miktarı artışıyla kırmızı bölgeye doğru, dolayısıyla daha düşük enerjili bölgeye kaydırmaktadır. Bu çalışmayla DTT-Flouren Kopolimerleri ilk kez elde edilmiştir.
In this study; New materials which can potentially be used in Organic Light Emitting Diodes (OLEDs) Technology were synthesized. Dithienothiophenes functionalized with phenyl at C3 and C5 positions were synthesized applying the method developed by our research group. The S,S-dioxide derivative was obtained by oxidizing the “S” atom in the middle thiophene ring to make the compound fluorescent. Novel copolymers of DPhDTT-S,S-dioxide with fluorene in different ratios were synthesized by Suzuki Cross Coupling method in the purpose of obtaining both florescent and conductive polymer. As the amount of DTT was icreased in flourene polymer, which emits blue light, a shift to the low energy region, that is the red region, was observed. With this study, DTT- Fluoren copolymers were prepared for the first time.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Ditiyenotiyofen, İletken Polimer, Suzuki Kenetlenme Reaksiyonu, Dithienothiophene, Conductive Polymer, Suzuki Coupling Reaction
Alıntı