Çelik Kiriş-kolon Elemanların Eurocode 3 Ve Aısc 360-05 Standartlarına Göre İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Çelik, Cihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapı elemanları incelendiğinde, en sık karşılaşılan durum olan iki eksenli eğilme ve eksenel yük etkisindeki elemanlarda iki eksenine göre simetrik kesitler karşımıza çıkmaktadır. Bu tez çalışmasında, belirtilen yükleme durumundaki elemanlar için standartlarda verilen tasarım sınırları yalnızca Eurocode 3 ve AISC 360-05 standartlarında incelenmiştir. Yedi bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, konuya giriş yapılmış ve her iki standartın son halleri ile ilgili bilgiler verilmiş olup gelişim süreçleri açıklanmıştır. İkinci bölümde, iki eksenli eğilme ve eksenel basınç etkisi altındaki çift simetrik I kesitli elemanlar üzerinde yapılan araştırmalar gösterilmiştir. Dış etkilerin düzlemde etki etmesi durumu öncelikli olarak irdelenmiş olup daha sonra diğer eksende de etki eden yüklerin süperpoze edilmesiyle kesitin dayanımındaki değişim gösterilmiştir. Gerilme-deformasyon eğrileri ile kapasite sınır durumları incelenmiştir. Üçüncü bölümde, aynı yükleme durumu için Eurocode 3 standartı incelenip sınır durum şartları ve kapasite hesapları özetlenmiştir. Kesit dayanımları için izlenecek adımlar ele alınıp, standart tasarım esasları belirtilmiştir. Dördüncü bölümde, ele alınan örnekler Eurocode 3 standartında incelenmiş ve kesit dayanımları sayısal olarak belirlenmiştir. Beşinci bölümde, AISC 360-05 standartında iki eksenli eğilme ve eksenel basınç etkisindeki kiriş-kolon elemanları için tasarım şartları ve kapasite sınır durumları incelenmiş olup özetlenmiştir. Altıncı bölümde, Eurocode 3 standartı için incelenen örnekler AISC 360-05 standartı için incelenmiş olup tasarım kapasiteleri sayısal olarak hesaplanmıştır. Yedinci bölümde, örnek SAP2000 v.14 sonlu elemanlar analiz programında incelenerek her iki standartda tasarım kontrolü yapılmıştır. Sekizinci bölümde, her iki şartnameden elde edilen sonuçlar kıyaslanmış ve analiz programının çıktıları da eklenmiştir.
Mostly researches show that beam-columns are main members of structural systems in buildings and can be come across frequently in systems. In this thesis it explains limit states and design criterias of beam-columns subjected axial compression and end moments in Eurocode 3 and AISC 360-05 code. At the first section of this four sectioned thesis, the topic has been started and it is explained the contents of last editions of codes which were developed. At the second section, the researches about doubly symmetric I shaped members subjected axial compression and moment directed both axis are explained briefly. At the beginning of this section, in plane behaviour of beam columns is shown firstly. Then, the behaviour of beam-column were investigated while subjected biaxial bending moment. Stress-strain diagrams has shown at the end of this section. In the third section, beam-column design criteria in Eurocode 3 is summrized shortly and stressed the procedure of design. At the fourth section, some examples about the topic were solved in Eurocode 3 and ratios of members at limit state were calculated. At the fifth section, beam-column design criteria in AISC 360-05 is summrized shortly and stressed the procedure of design. At the sixth section, some examples about the topic were solved in AISC 360-05 and ratios of members at limit state were calculated. At the seventh section, examples were solved in SAP2000 analysis programme at the eighth section, the codes have been compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Kiriş-kolon, çelik, konstrüksiyon, eğilme, basınç, beam-column, steel, construction, bending, axial
Alıntı