Bankacılıkta Veri Zarflama Analizi İle Dağıtım Kanalı Planlaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-18
Yazarlar
Kumru, Akın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Veri zarflama analizi, homojen yapıda oldukları varsayılan karar verme birimlerinin göreli etkinliğini birçok girdi ve çıktı değişkenini gözönüne alarak değelendiren parametresiz bir etkinlik ölçme yöntemidir. Analizde kullanılan girdiler karar birimleri tarafından kullanılan kaynakları, çıktılar ise üretilen ürün veya performans göstergelerini belirtmektedir. VZA, matematik programlama tekniği kullanarak aralarında parametrik bir ilişki kurulamayan değişkenleri gözönüne alarak bir çok karar birimi arasından en iyi alternatifi belirleyebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın 12 tam hizmet şubesinin etkinlik ölçümü veri zarflama analizi ile yapılmıştır Bu uygulama çalışmasının geçmişte yapılan veri zarflama analizlerinden farkı, banka şubelerini üretim etkinliği, işlem etkinliği ve gelir etkinliği olmak üzere üç farklı açıdan değerlendiriyor olması ve ölçeğe göre getiri yapılarını gözönüne alarak karşılaştırmalı olarak incelemesidir.
Data envelopment analysis provides a nonparametric methodology which evaluates the relative efficiency of homogeneous group of units by considering multiple inputs and outputs. Inputs can be resources used by a decision making unit and outputs can be products produced or performance measures of the decision making unit. DEA can select the most favourable alternatives from large sets when there is no parametric assumption among variables using mathematical programming technique. This study presents the efficiency analysis of 12 full service branches of a Turkish bank, using data envelopment analysis. The main contribution of this study, compared to previous works that have also used data from banking sector, is that it seeks to address the internal operations adopting three different economic behaviours: the production specific, the transaction specific and the income specific efficiency within their returns to scale results and the comparative assessments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Veri Zarflama Analizi, Matematik Programlama, Bankacılık, Data Envelopment Analysis, Mathematical Programming, Banking
Alıntı