Çeşitli Mineral Katkıların Betonda Alkali Silika Reaksiyonuna Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-17
Yazarlar
Aydın, Esma Gizem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasının amacı ASTM C1260 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method) deney metodu kullanarak hem üç farklı kökenli agreganın alkali silis reaktivitesini belirlemek, hem de mineral katkı kullanımının ve farklı çimento kullanımının alkali silis reaksiyonu üzerine etkisini araştırmaktır. Tezin ilk bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmış, ikinci bölümde alkali agrega reaksiyonuna yol açan beton bileşenleri genel olarak anlatılmıştır. Üçüncü bölümde alkali agrega reaksiyonu, dördüncü bölümde alkali silis reaksiyonu, beşinci bölümde ise bu reaksiyonu kontrol altına alma yöntemlerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın altıncı bölümü, deneysel çalışmada kullanılan malzemenin karakterizasyonu ve uygulanan deneyler ve bu deneylerin sonuçları ile ilgilidir. Yedinci bölümde uygulanan deneyler ait değerlendirmelere ve sonuçlara yer verilmiştir. Çalışma kapsamında toplam 27 adet harç karışımı hazırlanmış ve her bir karışımdan iki adet örnek dökülmüştür. Çalışmanın sonucunda alkali silis reaksiyonu açısından zararlı olan üç farklı agregayla mineral katkılar eklenerek üretilen harç çubuklarında genleşmelerin sınır değerlerin altına indiği görülmüştür. Farklı dört tip çimento kullanılarak üretilen harç çubuklarında ise 14 gün sonunda genleşmelerin farklı olduğu görülmüştür. ASR reaksiyonunu kontrol altına alma amacıyla mineral katkıların kullanımının reaksiyonu zararsız hale getirmekte etkin rol oynadığı anlaşılmıştır. Farklı çimento kullanımının ise standardın belirttiğinin aksine 14 günlük genleşme sonuçlarını değiştirdiği anlaşılmıştır. Ancak bu değişimin agreganın reaktivitesini belirlemedeki kararı etkilemediği görülmüştür.
The aim of this thesis is to determine Alkali-silica reactivity of three different types of aggregate and investigate effectiveness of three types of mineral admixtures in reducing ASR by using ASTM C1260 method. In the first part of the thesis the purpose and the scope of the study is described, leading to the second section, components of concrete which alkali aggregate reaction is described in general. In the third section, alkali-aggregate reaction is discussed, alkali silica reaction is described in the fourth section, and in the fifth chapter the methods for controlling this reaction is discussed. The six part of the study is experimantal study of the material used and the experiments concerned with characterization. Results of tests are given in the six chapter.hapter. Evaluations and conclusions derived are given in the seventh chapter. In this study 27 mortar bar mixture was prepared and each sample was poured into a mixture of two. As a result of the study expansions due to Alkali-silica reaction fall below the limit values when mineral additives are added. It is observed that samples prepared with different cement type showed quitely different expansions at the end of 14 days. The usage of mineral additives in order to control the reaction of the ASR is understood to play an active role in making it harmless. In contrast with the related ASTM standard, samples which were prepared with different cements showed unrelated expansions with each other at the end of 14 days. As a result, different cement usage make a minor difference between the expansions but can’t change the final decision about the reactivity of aggregate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Alkali silika reaksiyonu, uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı, Alkali silica reaction, fly ash, blast furnace slag, silica fume
Alıntı