İki Boyutlu Bir Profil Etrafındaki Türbülanslı Akışın İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Okan, Musa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı; iki boyutlu bir profil etrafındaki türbülanslı akışın incelenmesi ve elde edilen sonuçların deneysel verilerle karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla naca0012 hava kanadı etrafındaki türbülanslı akış incelenmiştir. İncelemeler büyük subsonik hızlarda (Mach=0.4, Mach=0.5, Mach=0.6), büyük Reynolds sayılarında (Re≈4×106 ) ve hücum açısının (α) 0º, 4º, 8º değerlerinde yapılmıştır. Teorik ve sayısal çalışma bölümünde, sıkıştırılabilir akışkanlar için Navier-Stokes denklemleri verilmiştir. Türbülansın karakteristikleri ve türbülans denklemleri de detaylı olarak anlatılmıştır. Bunun yanısıra, çalışmada kullanılan türbülans modelleri detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu modellerden ilki, tek denklemli Spalart-Allmaras türbülans modelidir. İki denklemli olan diğer model, geliştirilmiş k-є türbülans modelidir. Tezin uygulama aşamasında, her iki türbülans modelinin FLUENT 5.3 programında kullanılmasıyla elde edilen bazı basınç dağılımları deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Bulunan sonuçların deneysel verilerle uyumlu oldukları görülmüştür. Sonuç olarak; bu tez çalışmasında kullanılan iki türbülans modelinin de doğru sonuçlar verdiği görülmüştür.
This study aims to examine the turbulent flow around a two-dimensional profile and compare the results with the experimental datas. For this purpose, the turbulent flow around the naca0012 airfoil is examined. Examinations are done in high subsonic speeds (Mach=0.4, Mach=0.5, Mach=0.6), in high Reynolds numbers (Re≈4×106) and in the values of 0º, 4º, 8º for angle of attack. In the part of theoretical and numerical study, Navier-Stokes equations are given for compressible fluids. Characteristics of turbulence and turbulence equations are also explained in details. The first of these models is the one-equation Spalart-Allmaras turbulence model. The other model which has two equations is the realizable k-є turbulence model. In the application part of the thesis, some pressure distributions which are found by using the every two turbulence models in FLUENT 5.3 program, are compared with the experimental datas. It is seen that the results are convenient with the experimental datas. Finally, it can be seen that the two turbulence models which are used in this thesis can give good results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
türbülanslı akış, naca0012 hava kanadı, türbülans denklemleri, Spalart-Allmaras türbülans modeli, geliştirilmiş k-є türbülans modeli, turbulent flow, naca0012 airfoil, turbulence equations, Spalart-Allmaras turbulence model, realizable k-є turbulence model
Alıntı