Yapım Sektöründe Tasarım Yönetiminin Stratejik Değeri Ve Spekülatif Konut Pazarı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Odabaş, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tasarım yönetiminin, tüm tasarım alanlarını içeren genel kavramsal çerçevesinden bakılarak, yapım sektöründe, özellikle de spekülatif konut pazarında yer alan firmaların tasarım yönetimi ile elde edebilecekleri stratejik değerlerin potansiyelini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada aynı zamanda, tasarım yönetimi kavramının yapım sektöründeki kapsamı değerlendirerek geliştirilmesi gereken alanlar belirlemeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, tasarım yönetimi kavramı tanıtılmış, gelişimi ve kapsamı incelenmiştir. Bu çalışmada yer alan yapı tasarımı yönetimi alanında yapılmış araştırmaların daha iyi anlaşılması adına öncelikle, yapı tasarımı ve yapı tasarımı sürecinin özellikleri incelenmiş, sonrasında yapı tasarımı yönetiminin akademik çevrelerce hangi düzeyde ele alındığı incelenmiştir. Akademik çalışmaların yoğunlaştığı sözleşmeli pazarda, tasarım yönetiminin stratejik, organizasyonel ve operasyonel düzeylerdeki kapsamı ve potansiyeli değerlendirilmiştir. Rekabet ve tasarım yönetimi arasındaki sıkı ilişki ortaya konmaya çalışılmış, genel rekabet stratejileri ve değişen rekabet koşulları çerçevesinde, tasarım yönetiminin firmaya kazandırabileceği rekabet gücü değerlendirilmiştir. Yapım sektöründe rekabetin en yoğun olduğu spekülatif konut pazarında tasarım yönetiminin öneminin arttığına işaret eden gelişmeler bağlamında, tasarım yönetiminin stratejik değeri ve firmalara kazandırabileceği rekabet gücü tartışılmıştır. Yapım sektöründe, tasarım yönetimi alanında araştırılması ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
This study, within the scope of conceptual understanding of design management in a general manner, including every design discipline, tries to prove the possible strategic assets that could be gained with the utilization of design management by construction and speculative housing sector companies, while emphasizing the areas to be improved, regarding the scope and understanding of the concept through the construction sector. Hence the design management concept and describes its evolution and scope. For the sake of a better understanding of the research included in this study, first the concept and process of building design is reviewed, then the academic understanding of design management is evaluated. The potential and the scope of design management are also assessed at strategic, organizational and operational levels of contractors market on which there is a large number of academic studies. The close relationship between competition and design management is emphasized. The competitive advantages that a company can get from design management in the market environment, where the rules and strategies of competition constantly change are also explained. the strategic value and the market superiority that can be obtained by the utilization of design management, stemming from the increasing acceptance of design management in the speculative housing sector, where the competition is the fiercest of all construction sectors. It also points out to the possible areas of study and improvement in the construction sector regarding the design management.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Tasarım Yönetimi, Yapı Tasarımı, Rekabet, Spekülatif Konut Pazarı, Deneyim Ekonomisi, Design Management, Building Design, Competition, Speculative Housing Market, Experience Economy
Alıntı