Boşluklu Perdeli Sistemlerin Davranışında Temel Rijitliği Ve Elastik Zemin Karakteristiklerinin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksoy, Mesut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak yürütülen bu çalışmada bir yapıdaki çok katlı boşluklu perdeli sistemin yatay yükler altında davranışı incelenmiştir. İlk olarak üst yapının hesabı için temel tam ankastre düşünülüp matris deplasman yöntemi ile çözüm yapılmıştır. Perdelerde kayma kuvveti ve normal kuvvetlerden oluşan deformasyonlar dikkate alınmıştır. Bağ kirişlerinde ise kayma şekil değiştirmeleri gözönünde bulundurulmuştur. Sistem Sap 90 hazır programı ile de çözülüp sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonraki bölümde sistemin Winkler elastik zeminine oturduğu düşünülerek hesaplar tekrarlanmıştır. Perdenin altında sürekli temel olması durumunda değişik zemin yatak katsayıları ve temelin boyutları değiştirilerek değişik atalet momentleri ile hesaplar tekrarlanmıştır . Son bölümde ise zeminin çift parametreli zemin olması durumunda hesaplar tekrarlanmıştır . Bu bölümde temeli sonlu elemanlara ayırarak birim deplasman sabitleri yaklaşık formüller ile hesaplanmış ; bu sisteme birim yüklemeler yapılarak temelin birim kuvvet matrisi , bunun inversi alınarak da birim deplasman matrisi bulunup ; tüm sisteme ait rijitlik matrisine eklenerek çözüme gidilmiştir. Bütün hesapların sonucunda temel rijitliğinin , bir ve iki parametreli zemin karakteristiklerinin değişiminin , boşluklu perdeli sistemlerin davranışına etkisi , sistemin yer değiştirmelerini ve özel periyodun değişimi irdelenmiştir.
In this study carried out as a master thesis the behavior of a multistorey coupled shear wall system under lateral loads in a construction was examined. First of all, for the calculation of the superstructure the foundation was assumed to be fixed end and the method of matrix displacement was used. While calculating, deformations caused by the shear force and axial force were taken into account in shear walls. In its own turn, shear deformations were considered in lintel beams. System was solved with Sap 90 program and the results were compared. In the next section, the calculations were repeated assuming the system to be supported on elastic ground. Given there was a continuous foundation under the shear wall, the calculations were repeated using various moments of inertia after changes in the foundation dimensions and various coefficient of subgrade reaction were made. In the last section, the calculations were repeated that the ground is two- parameter ground. In this section, by dividing the foundation on parts the displacement constants were calculated using approximating formulas; by adding unit loads to the system the unit force matrix of the foundation and by using its inverse the unit displacement matrix were found; then the Solution was achieved by adding these to the rigidity matrix pertaining to the whole system. As the result of all these calculations the effect of the change in one- and two- parameter ground characteristics and the foundation rigidity on the behavior of coupled shear wall systems and change in special period and the system displacement were examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Boşluklu Perde, Zemin Karakteristikleri, Temel Rijitliği, Coupled Shear Wall, Foundation Rigidity, Ground Characteristics
Alıntı