Oktaki(2-tosilamindetiltia) sübstitüe porfirazinler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uslu, Rabia Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada tosilaminoetiltia substitüentleri içeren yeni porfirazinlerin sentezi gerçekleştirilmiş, elde edilen bileşiklerin yapısı spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bunun için kullanılan doymamış 1,2-disiyano bileşiğinin eldesinde iki çıkış maddesi kullanılmıştır. Birincisi cis-1,2-disiyonoetilen türevlerinden biri olan ditiamaleonitrilin disodyum tuzu, ikincisi etanolaminin piridinde tosil klorürle etkileşmesi sonucu hazırlanan di(toluen-p-sülfonil)etonol-amindir. Burada hem alkol hem de amin grubu tosillenmiştir. İki temel çıkış maddesinin asetondaki reaksiyonundan porfirazin sentez için gerekli olan 1,2-bis(2-tosilaminoetiltia)maleonitril elde edilmiştir. Bu bileşik magnezyum alkolat etkisiyle n-propanol gibi bir alkolde siklotetramerizasyon reaksiyonu vermek üzere tepkimeye sokulmuş ve oktakis(2-tosilaminoetiltia)porfirazinatomagnezyum(MgPz) elde edilmiştir. MgPz’nin metalsiz türevine dönüştürülmesi trifloroasetikasit ile sağlanmıştır. Elde edilen oktakis(2-tosilaminoetiltia)porfirazinin (H2Pz) Co(II) asetat ile reaksiyonundan oktakıs(2-tosilaminoetiltia)porfirazinatokobalt(II) (CoPz), Ni(II) asetat ile reaksiyonundan da oktakis(2-tosilaminoetiltia)porfirazinatonikel (II) (NiPz) hazırlanmıştır. Sentez edilen yeni bileşiklerin yapıları elementel analiz yanında IR, UV-Görünür Belge ve NMR spektrumları ile aydınlatılmıştır.
In the present work, synthesis of novel porphyrazines with tosylaminoethylthia-substituents has been accomplished and their structures have been elucidated by spectral methods. During the preparation of the unsaturated 1,2-dicyano-reactant two starting materials have been used. The first one is a derivative of cis-1,2-dicyanoethylene, namely disodium salt of dithiomaleonitrile, and the second one is di(tosyl)ethanolamine, which is obtained by the reaction of ethanolamine with tosylchloride in the presence of pyridine. Both amine and alcohol groups have been tosylated in the latter. 1,2-Bis(2-tosylaminoethylthia) maleonitrile has been obtained from the reaction of disodium salt of dithiomaleonitrile and di(tosyl)ethanolamine in acetone. Its cyclotetramerization in the presence magnesium butanolate in butanol has yielded octakis(2-tosylaminoethylthia)porphyrazinatomagnesium (MgPz). Treatment of MgPz with trifluoroacetic acid leads to metal-free derivative, octakis (2-tosylaminoethylthia) porphyrazine (H2Pz), with can be further metalleted to reach other metallo derivatives. In this context, H2Pz is treated with Co(II) acetate and Ni(II) acetate in order to obtain octakis(2-tosylaminoethylthia)porphyrazinato-cobalt(II) (CoPz) and octakis(2-tosylaminoethylthia)porphyrazinatonickel(II) (NiPz), respectively. IR, UV-visible and NMR spectra have been used together with elemental analysis to verify the structures of the new compounds synthesized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Porfirazin, Porfirin, Magnezyum, Siklotetramerizasyon, Kobalt, Nikel, Porphyrazine, Porphyrine, Magnesium, Cyclotetramerization, Cobalt, Nickel
Alıntı