N-donör Sübstitüe Porfirazinler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztürk, Ramazan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada oktakatyonik ve nona nükleer supramoleküler porfirazin kompleksleri sentezlenmiş ve spektral yöntemlerle karakterize edilmiştir. Hedeflenen oktakatyonik ve supramoleküler yapıların hazırlanması için daha önce çalışma grubumuz tarafından sentezlenmiş olan oktakis(2-hidroksietiltiyo)porfirazinatomagnezyum (MgOHPz) molekülü yeniden sentezlenmiştir. Supramoleküler yapının ilk basamağı olan MgOHPz molekülünün DCCI katalizörlüğünde piridin karboksilik asit ile kondenzasyonundan sonra oluşacak periferal konumda 8 tane piridin donör grubu içeren yeni bir porfirazin yapısı sentezlenmiş, ikinci adımda periferal piridinler kuaternize edilip okta katyonik yapıya ulaşılmıştır. Son aşama olarak da periferal piridinler üzerinden paramanyetik VO(acac)2 metal merkezleri ile koordinasyon bağları oluşturmak suretiyle nonanükleer supramoleküler sistemler elde edilmiştir. Ayrıca sentezlenen paramanyetik supramolekülün EPR yöntemi ile yapısı aydınlatılmıştır.
In this study, octacationic and nonanuclear supramolecular porphyrazines were synthesized and characterized by the common spectral methods. For the synthesis of target octacationic and supramolecular structures, first the octakis(2-hydroxyethylthio)porhyrazinatomagnesium (MgOHPz) which was required for the designing of the core of the supramolecule, was synthesized as given in the literature. The first step for the supramolecule with 8 pyridine donors on the periphery was accomplished by the reaction of the MgOHPz with pyridine-4-carboxylic acid by the catalytic esterification reaction in the presence of DCCI. The blue-green color octakis(4-pyridoxyethylthio)porphyrazinatomagnesium, MgPyPz, was isolated with good yield. The octacationic molecule was obtained after the quaternization of the MgPyPz with iodomethane in the dark.The nonanuclear supramolecule was prepared by the coordination reaction of the vanadylacetylacetonate, VO(acac)2 with MgPyPz and characterized by EPR technique together with the usual spectral data.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Porfirazin, supramolekül, EPR, Kompleks, Porphyrazine, supramolecule, EPR, Complex
Alıntı