Performans Yönetim Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cansever, Aydın Ferit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 1990 lı yılların başından itibaren uygulanmaya başlayan yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda birçok organizasyonda İnsan Kaynakları fonksiyonunun vazgeçilmez bir parçası olarak yerini alan Performans Yönetim Sistemi ele alınmıştır. Yeniden yapılanma, ülkemizde de hızla gelişmekte olan İnsan Kaynakları Yönetimi içerisinde hızla önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Performans Yönetimi kavramına yapısal bir bakış açısı getirilmesi hedeflenmiştir. Performans Yönetimi kavramının tarihsel gelişimi incelenerek gerek dünyada, gerekse ülkemizde yeni yeni yerleşmeye başlayan sistem dinamiklerinin, güncel uygulaması ile bütünleşmesi sağlanmaktadır. Sistemin tarihsel gelişiminde yapılan hataların günümüzün performans yönetimi sistemlerinin gelişimindeki etkisi açıkça ortaya konmuştur. Performans Yönetiminin sıklıkla uygulanmakta olan modelleri incelenerek sistemin tek bir uygulama yapısına sahip olmadığı ve bu konudaki başarının organizasyonun sisteme olan yaklaşımı ile doğru orantılı olduğu açıkça belirtilmiştir. Farklı performans yönetimi modellerinin parçaları, bağımsız olarak değerlendirilerek sistemin, organizasyonun kültürel yapısı uyarınca farklı parçalarının bir araya getirilerek her organizasyona özel bir performans yönetim sisteminin oluşturulabileceği ifade edilmiştir. Performans yönetimi sisteminin organizasyona adaptasyonu ve uygulamasında ihtiyaç duyulan araçlar bu çalışma içerisinde gerek yapısal özellikleri ve gerekse kullanım yöntemleri açısından incelenmiştir. Çalışma içerisinde ayrıca Performans Yönetimi uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlara ve yapılan hatalara değinilmiş, bu hataların etkisinin nasıl azaltılabileceğine ve sorunların nasıl çözülebileceğine yer verilmiştir. Çalışmada özellikle ele alınan uygulama ile sistemde yaşanan zorluklar ve uygulamanın getirdiği yeni yaklaşımlar farklı bir bakış açışı ile incelenmiştir.
In this study, Performance Management System is examined, which in many organizations, has taken place as inseparable part of the Human Resources functions, as a result of the studies carried out on Organizational Restructuring beginning the early 1990 s. Also in Turkey, Organizational Restructuring is gaining more and more importance within the Human Resources Management System which in itself is in a very rapid progress. In this study, it is aimed to put forward a structural point of view on the Performance Management concept. The historical progress of the Performance Management concept is investigated in order to obtain an integration with current applications of the system dynamics which are recently getting established in our country as well as in the world. The effect of errors done and failures faced within the historical development of the system on the improvement of today s Performance Management Systems, are clearly defined. The frequently used application methods of Performance Management System are examined and it is clearly understood that the system has not got one unique structure of application and that the success of the system is directly related with the organization s approach to the system. Upon evaluation of different parts of the Performance Management methods, separately from each other, it is been found out that by gathering different parts of the system accordingly with the cultural structures of the organization, a unique and particular Performance Management System can be obtained for any and each organization. In this study, the means needed for adapting or applying the Performance Management System to the organization, are examined by their structural characteristics as well as their methods of usage. Besides, the problems which are frequently faced with and the mistakes done during the application of the Performance Management System are mentioned and the ways of solving problems and decreasing the effects of failures are discussed. The application which is particularly considered in this study, has served to examine, by a different point of view, the difficulties faced with so far as well as the new approaches brought by the system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları, Performance Management, Human Resources
Alıntı