Müzik Ve Mimarlık Ara Kesitinde Biçim Üretimi İçin Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Yılmaz, Yasemin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında önerilen yaklaşım, müzik ve mimarlık arakesitinde, bilgisayar destekli veri temsili ve veri işleme yöntemlerini kullanan, deney niteliğinde bir biçim üretim çalışmasıdır. Müzikal ortamdan gelen verinin, görsel bir veri olarak kullanılmasında, izlenebilecek yaratıcı tasarım yöntemlerinin neler olabileceği tartışılmaktadır. Tez çalışmasını geliştirme sürecinde ilk olarak, görme ve işitme duyuları arasındaki etkileşimle oluşacak çoklu-duyu algılanımını olanaklı kılan mekansal tasarım yaklaşımları, metotlar ve kavramlar kapsamlı olarak incelenmiştir. Özellikle müzik ve mimarlığın ortak yapılarının geometrik ve matematiksel kaynakları ve daha sonra müziksel bir mimarlık, ya da mimari bir müzik yaratma eylemi, ve daha kapsamlı olarak çok disiplinli olma durumu irdelenmiştir. Sonuç olarak önerilen yaklaşım bu araştırmaların ışığında geliştirilen bir biçim üretimi yöntemidir. Bu yaklaşım yöntemi özellikle yaratıcı tasarım başlangıç evresinde, tasarımın kavramsal içeriğinin gelişim sürecine destek olacaktır.
The proposed approach in this thesis is an experimental work that utilizes data representation and data manipulation by way of using the computerized design techniques through the interaction between music and architecture. The creative design methods that enable the transformation of musical data into visual form are discussed. The examples of design approaches, methods and concepts through history, that enable multi-sensual perception to develop from the interaction between the senses of seeing and hearing are comprehensively analyzed. The design approach proposes an alternative creative design method, developed in the light of these concepts. The approach is a computer aided form finding process, which will bring new conceptual expansions to basic creative design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
mimarlık ve müzik, müzikte biçim, notasyon, dönüşüm geometrisi, harmoni, disiplinlerarası tasarım, yaratıcı tasarım, ses-mekan, ses-heykel, elektroakustik ses enstalasyonları, ses sentezi, biçim üretimi, veri işleme, veri temsili, music and architecture, form in music, notation, transformation geometry, harmony, interdisciplinary design, creative design, soundsculpture, soundscape, electroacoustic sound installations, sound synthesis, form finding, data representation, data manipulation
Alıntı