Cam Ergitme Fırını Rejeneratör Üst Yapı Refrakterleri İçin Testler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İzmirlioğlu, E. Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, cam ergitme fırını rejeneratör atmosferinin yaratıldığı bir test fırını yapılmış, bu fırında rejeneratör üst yapı refrakteri olarak kullanılan ve kullanılması düşünülen refrakterler, yanma gazları ve cam yapıcı oksitlerin etkili olduğu bir ortamda korozyon testine tabii tutulmuştur. Bu yöntemle hem refrakterler test edilip birbirleriyle karşılaştırılmış, hem de korozif malzemelerin refrakterlere etkileri incelenmiştir. Seçilen 3 adet manyezit, 2 adet manyezit zirkon, 1 adet alüminosilika, 1 adet zirkon alüminosilika ve 1 adet silika refrakter 1400-14500C de, saatte 10g. korozif madde püskürtülerek, 6 saat boyunca deneye tabii tutulmuştur.Deneyden çıkartılan refrakterlerin reaksiyon yüzeylerinden çıkartılan ince kesit ve elektron mikroskobu numuneleri incelenmiştir. Deney sonuçlarına göre, manyezit refrakterlerin korozif bileşenlerden en fazla etkilendiği, manyezit zirkon refrakterlerin daha az etkilendiği, silika refrakterin deney şartlarına dayanamayıp parçalandığı, zirkonlu ile alüminosilika refrakterlerin ise diğer refrakterlere göre en az etkilendiği gözlenmiştir.
In this study, a test furnace that simulated glass melting furnace regenerator atmosphere, was built and rafractories which are use and planned to be used as regenerator superstructures are tested under corrosive conditions such as glass forming oxides and combustion gases. Thus, refractories were tested and compared, and the effect of corrosive components on refractories are studied. Selected refractories, 3 magnesia-, 2 magnesia-zircon-, 1 aluminosilicate-, 1 zirconia-, 1 silica-based, were exposed to 10g. corrosive material per hour at 1400-14500C in furnace, for 6 hours. After the experiments,specimens that are prepared from the refractory samples’ reaction zones, are analysed via both optical and scanning electron microscopy (SEM). According to experimental results, magnesia refractories were the most affected ones by corrosive components, magnesia-zirconia were less affected, silica refractory was collapsed, aliminosilacate and zircon bricks were the least affected refractories for this test conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Cam Ergitme Fırını, Rejeneratör, Refrakter, Glass melting furnace, regenerator, refractory
Alıntı