Ardışık Kesikli Reaktörler İle Deri Endüstrisi Atıksularında, Karbon Ve Azot Gideriminin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Murat, Selda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada deri endüstrisi atıksularında, Ardışık Kesikli Reaktörler (AKR) ile karbon ve azot giderimi araştırılmıştır. Çalışmada İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ön çöktürme çıkış suyu ile beslenen pilot reaktör kullanılmıştır. Pilot AKR aralık 2000 ve aralık 2001 tarihleri arasında yaklaşık 12 ay çalıştırılmıştır. Reaktör ilk olarak, karbon ve azot giderimi için günde 1 çevrim yapacak şekilde ayarlanmıştır. Tam nitrifikasyon sağlanması amacıyla toplam çamur yaşı 15 gün seçilmiş, nominal hidrolik bekletme süresi ise 3 gün olarak ayarlanmıştır. İkinci işletmede ise reaktör, günde iki çevrim yapacak şekilde ayarlanmış, nominal hidrolik bekletme süresi 3 gün, toplam çamur yaşı ise 15 gün seçilmiştir. Çalışma sonuçları; (i) AKR deri endüstrisinde etkili karbon ve azot giderimi için uygundur. AKR ile azot gideriminde işletme parametreleri kolay ayarlanabilmektedir. Sürekli aktif çamur sistemleri ile karşılaştırıldığında V0/VF oranı bu amaçla kullanılan ilave bir parametredir. (ii) kütle dengesi ile sistemin nutrient giderim verimi doğru hesaplanmıştır. (iii) deri endüstrisi için proses katsayıları verilmiş ve bu katsayıların doğruluğu deneysel çalışmaların model kalibrasyonu ile test edilişmitir. (iv) nitrifikasyonun, sıcaklık, klorür ve krom inhibisyonları literatür ile uyumlu bulunmuştur.
The objective of the study is to highlight the major features of the SBR technology for carbon and nitrogen removal, applicable to tannery effluents. A pilot-scale SBR was installed on site to treat the plain-settled tannery effluent. The pilot SBR unit was operated for 12 months, from the beginning of December 2000 to the end of December 2001. The first operation for carbon and nitrogen removal was designed one cycle a day, the system was ultimately adjusted to a total sludge age of 15 days to ensure complete nitrification and the nominal hydraulic retention time was set to 3 days. The second operation was designed two cycles a day, a total sludge age of 15 days and the nominal hydraulic retention time was set to 3 days. The findings of the study may be reviewed to conclude that: (i) SBR is well suited to tannery wastewater for effective COD and N removal. It offers the flexibility of adjusting the degree of N removal by appropriate manipulation of the operating parameters. Compared to continuous-flow activated sludge, the V0/VF ratio is the essential additional parameter for this purpose (ii) In this study, mass balance provided an accurate and satisfactory confirmation of system performance for nutrient removal. (iii) The study has defined major process coefficients for tannery wastewater and tested their validity by means of model calibration of the experimental data. (iv) The temperature, chlorine and chromium inhibitions of nitrification given in the literature have been compromised.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Deri endüstrisi atıksuyu, AKR, Çevrim, Nitrifikasyon inhibisyonu, Tannery Wastewater, Sequencing Batch Reactor, Cycle, Nitrification Inhibition
Alıntı