Genişbant Gsm-umts Mikroşerit Yama Anten Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Özdemir, Danış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizde ve dünyada GSM’den UMTS’e geçişin yaşandığı bu günlerde, her iki gezgin haberleşme teknolojisini birden destekleyen bir anten, cep telefonu servis sağlayıcıları tarafından tercih edilebilir. Kapalı alanlara yerleştirilecek olan küçük istasyonlarda, küçük boyutlu antenlerin kullanılmasının daha uygun olması nedeni ile, mikroşerit antenler söz konusu amaç için kullanılabilir. Bu yayın kapsamında, öncelikle antenler ve kablosuz haberleşmede üstlendikleri roller tanıtılmış, daha sonra antenlerin ışıma mekanizmalarına değinilerek, genel olarak anten tipleri tanıtılmıştır. Çalışmada tasarlanacak antene ilişkin temellerin daha iyi anlaşılabilmesi için mikroşerit antenlerin genel yapı ve besleme teknikleri incelenmiş, ortaya çıkabilecek dezavantalara karşı nasıl teknikler kullanılabileceği açıklanmıştır. Daha sonra, tasarlanmak istenen antenin desteklemesi istenen gezgin haberleşme teknolojilerine (GSM ve UMTS) dair tanıtıcı bilgiler verilmiş, bu teknolojilerin tarihçeleri ve birbirleri ile olan ilişkileri açıklanmıştır. Bu aşamadan sonra ise antenin tasarımı anlatılmış, anten boyutlarının belirlenmesinde kullanılan kriterler, yapılan tercihler betimlenmiş, son olarak tasarım sırasında gerçekleştirilen simülasyon ve ölçümlerden elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
An antenna that will operate on both frequency bands required for the wireless communication technologies GSM and UMTS may be preferred by mobile telephony service providers, because there is a migration from GSM to UMTS. Since small sized antennas are more convenient for indoor mobile communication, a microstrip patch antenna can be used for that aim. Within this thesis, firstly antennas and their role in wireless communication are introduced ; then the mechanism of radiation and types of antennas are described. In order to give an explanation about the properties of the antenna that will be designed within this project, especieally the microstrip patch antennas are focused on and the other ones are briefly introcuded. The general structure and feeding techniques for microstrip antennas are discussed, then possible techniques for solving problems have been explained. After that, some information is given about the GSM and UMTS technologies that the designed antenna should be compatible with and the relations between those technologies have been explained. After that stage, the design process of the antenna is explained in detail and the criteria used for determining the sizes are discussed together with the results obtained via simmulation and measurement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
GSM, UMTS, mikroşerit, yama anten, genişband, anten tasarımı, GSM, UMTS, microstrip, patch antenna, broadband, antenna design
Alıntı