İlköğretimde Konu Başlıklarına Göre Bir Okul Şarkıları Kitabı Denemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Özeren, Cemalettin Alp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bizim de içinde yetişerek belli bir noktaya geldiğimiz eğitim sisteminde gözlemlediğimiz en önemli ayrıntılardan biri, eğitim müziğinde şarkı dağarcığının zayıflığı olmuştur. Şüphesiz bu zayıflığın ardında yapılacak o- lası müzik üretimlerinin sunulabileceği ortamların sınırlılığı da yatmaktadır. Tez kapsamında yapılan çalışma, hem görsel hem de işitsel materyal içermektedir. Ayrıca işitsel materyal, kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Kase- din bir yüzünde şarkılar sözlü olarak seslendirilirken; diğer yüzünde enstrü mantal olarak yer almakta sarkılan adeta eğlenceli bir oyun gibi sunmaktadır. Gerek sarkılan kullanacak olan eğitimci, gerekse öğrenci; notayla ilgi li olarak aklına takılabilecek pekçok sorunun yanıtını notanın hemen yanında bulabilecektir. Bu kolaylık, belki de öğrencinin şarkılara daha kısa sürede da ha çok ilgi göstermesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, öncelikle ülke eğitim müziği dağarında yer alan konular, özelden genele gidilerek tesbit edilmeye çalışılmıştır. Örnek kitaplar, kendi a- ralannda resmi ders kitabı ya da yardımcı ders kitabı oluşlarına; yalnızca şarkı lar ya da hem şarkı hem öğretim içermelerine bağlı olarak sınıflandırılmış ve ele aldıklan konular tesbit edilmiştir. lanmış;.örneğin hayvanlara sarar vermemek;, alkol ve sigara gibi kötü alış kanlıklardan uzak durmak Skiden adeta üstüne basa basa vurgulanmıştır. İstenildiğinde kolayca ulaşılabilmesi amacıyla, sözler, aynca biraraya getirilmiştir. Tezde yer aktı şarkılar önsözde de belirtildiği gibi, çeşitli ciddi eği tim kuruîiılanîMÎa denenmiş ve olumlu neticeler alınmıştır. Tezi hazırlamaya başladığımda; bugüne kadar görev yaptığım eğitim kurumlan için hazırladığım şarkılara da yer vermeyi amaçlamıştım. Ancak o malzemeleri; kişisel yoğunluğum nedeniyle, hem görsel hem de işitsel o- larak hazniayamamam sonucu, teze dahil etmemeyi uygun gördüm. Tez, ülkemiz eğitim müziğinde ele alınan belli başlı konuları birarada sergilemekte ve ardından, daha çok çocuk şarkısı yapılmalı düşüncesinden hareketle hazırlamış olduğum 15 özgün çalışmayı hem görsel hem de işitsel olarak sunmaktadır
The most important detail in education system that we were also edu cated is the weakness of sing repertoire in education music. Indeed one of the most important cause of this situation is limitation of places where pos sible music productions can he presented. The study done in the extenuon thesis contains both visual and audito ry material. Auditory material is also divided to two subgroup. In one side of the cassette, songs are singed by the words; in other side, they are played ens- trumantally. The study presents the songs like a joyful game. Both the teacher who will use the sings and the student can find the ans wers of many questions which the think about just near the note. This will pro bably make the student to be more interested in songs in less time. In this study we tried to determine the subjects that take place in country educational music repertoire from the special to the general. Model books are classified between each other according to whether they were official lesson bo ok or supplementary book and if they haveonly the songs or they both songs and education parts, this the subjects they talk about are detected .Hie aim is t® ksâthscMkksn to Use good % îfee-teîş.-öf words of the songs. For example; not do harm animals, to avoid from al cohol and cigarettes ideas are enphasized again and again To find easily when needed words are come together. As told before songs in thesis were tried various serious education associa tions and positive results are taken. When I started to prepare this thesis; I had thought that I would give place to the songs that I prepared before for education asso ciations where I had worked. But I couldn't prepare that materials both visual and auditory because of my personal density. Thesis exhibits the main subjects of our country education music and then presents my 15 original studies both visually and audito- rially. I prepared these studies by the thought that much more children should be done.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
Eğitim ve Öğretim, Müzik, Ders kitapları, Kitaplar, Müzik dersi, Çocuk şarkıları, İlköğretim okulları, Şarkılar, Education and Training, Music, Textbooks, Books, Music lesson, Child songs, Primary education schools, Songs
Alıntı