Aksiyomlarla Tasarım Yöntemi İle Geliştirilmiş Yenilikçilik Yönetim Modeli: Yenilikçilik Odaklı Organizasyon

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Kuzucu, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede yenilikçilik kavramının öneminin artmasıyla birlikte, yenilikçilik sürecinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi organizasyonlar için zaruri bir hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, meydan okuyan rekabet ortamında hayatta kalabilmek adına organizasyonların açıkça gereksinim duymakta oldukları yenilikçilik yönetimi için kapsamlı ve bütüncül bir model tasarlamaktır. Geniş çaplı bir kaynak taraması sonrasında, örgütsel çaplı yenilikçilik yönetim modeli geliştirilirken; yenilikçilik yönetiminin anahtar kavramlarını ortaya koymak üzere genel sistem yaklaşımından, modelin temel bileşenleri ile alt bileşenlerini belirlemek üzere de aksiyomlarla tasarım yönteminden yararlanılmıştır. Modelin doğruluğunu araştırmak için ise, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yer alan şirketlerden bilgi toplamak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmiş ve elde edilen veriler çoklu regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışma, yenilikçilik yönetimine yönelik olarak ortaya koymuş olduğu kapsamlı ve bütüncül modeli, aksiyomlarla tasarım yöntemi ve genel sistem teorisine dayandırmaktadır. Bu yaklaşım, tasarlanan yenilikçilik odaklı organizasyon modeline bilimsel ve sistematik bir kimlik kazandırmaktadır.
As the importance of innovation increases for sustainable competitive advantage, it becomes vital how to manage it. The purpose of this study is to present a comprehensive and integrated framework for organization-wide innovation management, which is obviously necessary to sustain competitive advantage in the challenging environment. Through an extensive review of literature, the framework was developed for organization-wide innovation management; general system approach was used to identify the key concepts of innovation management and axiomatic design methodology was employed to determine the core components of the innovation management framework and decompose them into sub-components. With the aim of validation of the proposed framework, an empirical survey was conducted to collect data from companies in information and communication technologies industry in Turkey, and multiple regression analysis was employed on the collected data to confirm the framework. This exploratory study introduces a coherent and integrated framework for organization-wide innovation management by using axiomatic design methodology and general system theory. This approach provides a scientific and systematic way in effective design of innovation management framework.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yenilikçilik yönetimi, Aksiyomlarla tasarım, Sistem yaklaşımı, Innovation Management, Axiomatic Design, System Approach
Alıntı