Dengelenmiş Performans Yaklaşımı Ve Hoshin Kanrinin Birlikte Kullanıldığı Bir Stratejik Yönetim Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Serdar, Şeyda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada strateji odaklı yönetim için Dengelenmiş Performans Yaklaşımı ve Hoshin Kanri’nin birarada kullanımını öneren bir yaklaşım ortaya konmuştur. Ortaya konan yaklaşım, İTÜ Eng-Man Programı’nda uygulanmıştır. Kaplan ve Norton’un ortaya koyduğu BSC, ilk olarak finansal değerlendirmelerin işletmenin performansını ölçmede yetersiz kalması nedeniyle alternatif bir performans değerlendirme tekniği olarak ortaya konmuş, zamanla strateji odaklı yönetim aracı olarak kullanılmasının sağladığı başarılar gözlemlenmiştir. Japonya aynaklı bir yöntem olan Hoshin Kanri’nin temel anlayışı, yönetimi ve planlamayı bir süreç olarak görmek ve süreç kontrol yöntemlerini ve kalite araçlarını kullanarak bu sürecin işlemesini sağlamaktır. BSC ve Hoshin Kanri’nin birlikte kullanımını önesüren yöntem, BSC’yi stratejik çerçeveyi belirleme, Hoshin Kanri’yi d eplanlama ve planı uygulama ve gözden geçirme aracı olarak kullanmaktadır. Yöntem hazirlık çalışmaları ile başlamakta, BSC ile performans boyutlarının belirlenmesi ve strateji haritalarının oluşturulması ile devam etmektedir. Ortaya konan stratejilerin Hoshin Kanri metodolojisinde yer alan top yakalama yöntemi ile açılımı ve yayılımı sağlanmakta, ortaya konan planlar uygulanarak sonuçları değerlendirilmekte ve sürekli öğrenme için kullanılmaktadır.
In this study, a strategic management model, which uses two strategic managenet tools, balanced scorecard and hoshin kanri, is introduced. This new model has been implemented at ITU Engineering Management Programme. Kaplan and Norton’s balanced scorecard methodology and using BSC for strategy focused organizations are described. The BSC approach has exposed as a performance measurement ystem for the overall company, and by the time became a strategic management tool, which creates companywide learning. The philosophy and the methodology of the Hoshin Kanri method, which is originally developed in Japan, offered by Akao are described. Hoshin Kanri, takes planning and management as a process and uses process control techniques and quality tools for planning, implementing and review. The offered method uses BSC to build the strategic framework and Hoshin Kanri to plan, implement and docomantate. The method starts with preparation activities, goes on by building the scorecard and drawing the strategic map of the organization. The strategies then deployed down by catchball process and planning activities are linked with daily management. As the last step the review process takes place and the results of the review phase are used for organizational learning and improvement. Then this cycle is repeated continuously. The results of the overall study are described and the research issues for the further studies are mentioned.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Stratejik Yönetim, Balanced Scorecard, Dengelenmiş Performans Yöntemi, Hoshin Kanri, Strategic Management, Balanced Scorecard, Hoshin Kanri
Alıntı