Konservatuvarlarda Halk Oyunları Eğitim Öğretim Yöntemleri Problemleri Çözümleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Saylık, Ümit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Türkiye'de ilk halk oyunları çalışmaları, 1950'li yıl larda başlamasına karşın, halk oyunları konusunda eğitim ve ren konservatuar bölümleri ancak, birkaç yıl önce, eğitim ver meye başlamıştır. Bu kuruluşlar, ülkemizdeki üniversitelere bağlı olarak açılan konservatuar bölümleridir. Bunlardan, yal nızca, 1985 yılında kurulan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konser vatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü, 1989-1990 öğretim dönemin de ilk mezunlarını verdi. Bu yıl, 3. dönem mezunlarını vere cektir. Daha sonra, 1989 yılında Ege Üniversitesi, TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü, 1990 yılında ise, Gaziantep Üniversite si TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü öğretime başlamıştır. Mevcut konservatuar bölümleri, liseden sonraki eğitim ku rumlarıdır. Bu kurumlara girebilmek için, öncelikle lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekmektedir. Daha sonra, ÖSS sınavına girilerek bölümlerin kendi bünyelerinde belirledikle ri taban puanı alındıktan sonra, bölümlerin iki aşamalı giriş sınavlarına girilir, başarılı olunduğu takdirde, bölüme kabul edilmiş olunur. Bölümlerdeki eğitim süresi bir hazırlık, dört ana sı nıf olmak üzere toplam 5 yıldır. Bu 5 yıllık eğitim süresinde, uygulanan eğitim-öğretim yöntemleri daha önceden dernekler ve ya okullarda uygulanmış olan yöntemlerdir. Uygulanan yöntemle rin birçoğu başarıya ulaşmaktadır. Ülkemizde, halk oyunları konusundaki akademik eğitimin henüz yeni olması sebebiyle, uy gulama anında bazı küçük problemlerin ortaya çıkması olasıdır. Ortaya çıkan bu problemler, uygulama anında çözülmeye çalışıl maktadır. Beş yıllık eğitim süresinde, ortaya çıkan problemler, ÖSS taban puanının belirlenmesi, giriş sınavlarında ortay çı kan problemler, hazırlık sınıflarının fonksiyonlarında gözden kaçmalar, normal sınıflarda yoğun ders programları, seçmeli derslerin azlığı, çok sayıda oyun dersinin üst üste gelmesi, bazı derslerin müfredat programlarının olmaması, müfredatı II olan derslerdeki aksaklıklar ve uygulama gruplarının olmayışı dır. ÖSS sınavında taban puanın bölümlere daha faydalı ola bilmesi için, biraz daha yüksek tutulmalıdır. Giriş sınavla rında yeteneği daha iyi ortaya çıkarabilen sorular sorulmalı dır. Daha önce halk oyunları oynamış veya oynamamış her kişi, eşit şansa sahip olmalıdır. Hazırlık sınıfları, eleme ve ha zırlama fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmelidir. Veri len dersler, öğrencileri üst sınıflara hazırlamalıdır. Normal sınıflardaki haftalık ders saatinden yüksek tutulmamalıdır. Dersleri, belirli konu grupları altında toplayıp, öğrencilere seçme şansı tanınmalı, bir günde birden fazla oyun dersinin üst üste getirilmemesine dikkat edilmelidir. Müfredatı olma yan derslere müfredat programı yapılmalı, mevcut programlar, gözden geçirilmelidir. Bölümlerde belirli bir uygulama grubu oluşturulmalıdır.
Although the first folk dances studies have been started in 1950, the conservatory departments giving the colledge degree of folk dancing have only started their education in the last few years. These departments are the ones which are a part of universities. Only from İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı which was established 1985, the first group of students were graduated in 1989-1990. This education şear the third group of students will be graduated. After thet in Ege Üniversitesi a department of TMDK Folk Dances was established in 1980 and in Gaiantep Üniversitesi a department of TMDK Folk Dances was established in 1990. The current conservatories are the institutions after high school. To get in to these conservatories, it has to be graduated from high schools or equality school. After that, they have to take ÖSS exams, if succeded they are excepted to school. The education period conservatory is five years of one year preparation and four years of main education. The processes being used during this education are the same system being used in the schools and associations most of these processes are successful. As the acedemic degree on folk dance is a new subject in our country to come out with problems is normal. All these problems are being tried to solved simul- tanously. The problems come out of this five years of education are; to determine the ÖSS base degree, the problems come out of entering exams, missing in the functions of prep classess, too many classes in the main education period, to have less number of classes, to have too many dancing classes on one day, not to have a certain schedule of some lessons to have some problems on the scheduled lessons and not to have orientation groups. IV To be more useful for the departments, the degree for the ÖSS has to be high. The questions which shows the quali fication of the students must be choosen. Every individual who have danced before or not has to have some chance. In the prep classes the function of seperating should be completely run. The classes should prepare the students to the next years. There have to be more classes than the main education period. The classes has to be grouped under certain subjects and the chance of choosing should be given to students. And also two dancing classes should not to be on the same day. Schedules, for the non-scheduled classes has to be prepared and current programmes has to be rewieved. And orientation group has to be set in the departments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Halk Bilimi (Folklor), Ders programlar, Eğitim, Halk oyunlar, Konservatuvar, Öğretim, Folklore, Curriculum, Education, Folk dances, Conservatory, Teaching
Alıntı