Sürdürülebilir Tasarımın Otel Odalarının Niteliklerine Etkisinin İncelenmesi – Türkiye'deki Oteller Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2016
Yazarlar
Balcı, Ayçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarınıda göz önüne alınarak karşılanmasıdır. Çevre dengesi ve kalitesini korumak için yapılar da sürdürülebilir olmak zorundadır. Yapılar ve yerleşimler CO2 salınımının (küresel ısınmaya sebep olan başlıca sera gazı) %40'ından sorumludur; ayrıca su kullanımının yaklaşık %12'si, atıkların %65'i ve elektrik tüketiminin de %71'inden sorumludurlar. Böyle bir tabloda tasarımların sürdürülebilir olması artık gerekliliktir. Turizm sektörü, insanları tüketime en çok yönlendiren sektörlerden biridir. 365gün 7/24 hizmet veren bu sektör kuruluşları, pazar paylarını korumak için her zaman yenilikçi olmak ve yeni ürünler sunmak zorundadır, bu da onları tüketimi desteklemeye iter. Tezin amacı tüketimin bu kadar çok olduğu turizm sektöründe, sürdürülebilirliği tasarıma entegre eden yapıların incelenmesi ve sürdürülebilir yapıların, diğerleri ile olan farklılıklarının ortaya konmasıdır.Bu amaçla Türkiye'deki sürdürülebilir turizm yapıları ele alınmıştır. İlk bölümde araştırmanın konusunun seçimine etki eden nedenler yer almakta ve araştırmanın konusu, kapsamı ve yöntemi açıklanmaktadır. Araştırmanın konusu, kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde araştırmanın temeli olan sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tasarım kavramları incelenmiştir. Sürdürülebilirlik kavramının, 1970'te ortaya çıkışından günümüze kadar olan gelişimi açıklanmış ve sürdürülebilir sertifika sistemleri ele alınmıştır. Türkiye'de en sık rastlanan sertifika sistemleri, LEED ve BREEAM, detaylı olarak incelenmiştir. Türkiye'de yer alan sertifika almış oteller LEED sertifikasına sahip olduklarından, LEED puan sistemi detaylı olarak aktarılmış ve iç mekan ile ilgili maddelerin özellikleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde otel kavramı, ilgili yönetmeliklerde otel odalarını etkileyen maddeler ele alınmıştır. Ayrıca sürdürülebilir tasarım stratejisi geliştiren oteller ve bu otellerin sürdürülebilir yaklaşımlarının detayları verilmiştir. Sürdürülebilir yaklaşıma göre tasarlanan otellerin, tasarım açısından hangi özellikleri içermesi gerektiği ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise sürdürülebilirlik sertifikası almamış 5 otel ile sürdürülebilirlik sertifikası almış olan 5 otel odaları incelenmiştir. Türkiye'de yer alan sürdürülebilir yaklaşıma göre tasarlanmış ve sertika almış oteller baz alınmıştır. Karşılaştırma yapabilmek için, sertifika almamış otellerde benzer özellikteki oteller arasından seçilmiştir. Tezin son bölümünde, dördüncü bölümde ele alınan sürdürülebilir oteller ile sürdürülebilir olmayan otellerin niteliksel özellikleri tablolaştırılmış ve oda tasarımlarının farklılıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda karşılaştırması yapılan bu otellerin ortak yönleri de belirtilmiştir. Bu bölümde, İlk dört bölümde incelenmiş olan konuların değerlendirilmesi yapılmış, sürdürülebilir tasarım ve sertifika sistemlerinin, otel odalarının iç mimarisine etkisi incelenmiştir.
Sustainability is to meet the needs of today without damaging the needs of the future generations. To protect balance and quality of nature, the buildings must also be sustainable. Buildings and settlements are responsible from %40 of CO2 emission (the main greenhouse gas which is responsible from global warming). Moreover, they are responsible from %12 of water consumption, %65 of waste and %71 of electricity consumption. In this context, to be sustainable design is imperative. Tourism industry is one of the sectors that leads to consumption. It operates 365 days a year, 7 days a week, 24 hours a day and to be protect their market share, they provide quality service and innovatory design. For this reason, they support the consumption. The research interest is the hotels which integrate sustainability to design and to find the difference between sustainable hotels and others. In the first section, the aim of the research is explained and then, research subject, scope of research and research method are described. In the second section, notions (sustainability, sustainable design) which are the basis of research are described. The development of sustainable notion was examined from 1970 to today. At the end of the section, international certification systems are given in detail. LEED and BREEAM certifications are situated in Turkey commonly. Therefore, these two rating systems are given in detail more than other systems. Because certificated hotels in Turkey have LEED rating score , LEED rating system is given detailed. Items about features of interior design are explained. In the third section, the word of hotel and the items in the regulations effecting interior design of hotels are handled. Besides, hotels which have sustainable strategies and their sustainable strategies are researched into. What sustainable hotels should contain in terms of design are researched into at the end of the section. In the fourth section, 5 uncertificated hotels and 5 certificated hotels are compared to one another. Sustainable hotels in Turkey are taken into consideration. To be able to compare, similar hotels are chosen for uncertificated hotels. Introductory information are given for 10 hotels building. It's explained that why 5 hotels are described as sustainable hotels. Hotel rooms are compared items below this; - Room Form - Room Measures - Furnitures and their locations - Lighting and window opening - Floor finishes - Wall finishes - Room's wet areas and their fittings To be able to compare basic datas of two types of hotels are formed. Also, sustainable hotels' LEED certification ratings are given and are examined effects to room. It is determined that common and different points of two types of hotels. Matters in the first five sections, and sustainability and certification systems effects to interior design of rooms are evaluated. To be able to find differences, one evaluation systems are chosen. To choose the system, hotels in Turkey were examined and it was understood, certificated hotels in Turkey are examined by LEED rating systems. Therefore, LEED rating system is based on this research. 4 urban and 1 vacation certificated hotels and 4 urban and 1 vacation uncertificated hotels are compared. They are chosen between same star hotels and same features. Hotels in Turkey which have LEED certification got the thumps up at items by - " Water Use Reduction", - "Controllability of Systems – Lighting" - "Low-Emitting Materials: Paints and Coating". At the end of the research, it was clearly understood that user-friendliness and user comforts is main priority at the rooms and therefore difference between two types hotels are not uncertain. In the LEED certification systems, only 17 points is about interior design but other areas (restaurants, lobbies, etc.) also effect to these 17 points. However two types hotels found a common ground about room interior design. Visual perceptions of users are similar. The form of rooms is rectangular and at all rooms, the façade side of room is the narrow side of rectangular. The façade openness is as much as big. This also effect to furniture settlement. Furniture settlements are similar because of using daylight. The finishes of furniture are same at the visual perception of users. Both of certificated and uncertificated hotels, users see natural finishers at the room. The settlements of rooms are similar. Wetted areas are near the center of building and away from façade. The certificated hotels get the thumps at the item of " Water Use Reduction", this means that equipments of certificated hotels which reduce the usage of water are chosen. Both of certificated and uncertificated hotels, lightings are similar. Usage of lighting fixtures are similar. All hotels have the zoning light systems. Therefore, the difference of two type of hotels are not specific. It was clearly understood that if main aim is found the difference between certificated and uncertificated hotels out, the systems (ventilation systems, water and greywater systems, etc. ) will be utilized. In the LEED rating systems, they effects the score more than the interior design. It could be said that the LEED certification leads limited to the architect about design, especially floor plans. The LEED certification system can be improved the project design so the architect could follow the steps of sustainable project design via certification systems. When certificated hotels' rooms plans were compared to uncertificated hotels' rooms plans, there is not difference in rooms' plans except size. The obvious feature of these hotels plans is form.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2016
Anahtar kelimeler
İç Mimari ve Dekorasyon, Mimari tasarım, Nitelik, Otel odası, Oteller, Sürdürülebilir tasarım, Sürdürülebilirlik, Tasarım, İç mimari, Interior Design and Decoration, Architectural design, Quality, Hotel room, Hotels, Sustainable design, Sustainability, Design, Interior architecture
Alıntı