Binalarda Toplam Enerji Harcamalarının Ve Co2 Salım Miktarlarının Azaltılması Amacıyla Bir Toplu Konut Örneğinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Kundakçı, Özge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda artan enerji talebi ve enerji kullanımı nedeni ile mevcut tükenebilir enerji kaynakları hızla azalmaktadır. Bu enerji kaynaklarının kullanımı sonucu oluşan gazlar atmosferde birikerek sera etkisine neden olmakta, bunun sonucunda atmosferin güneş ışınımı yutuculuğu artmakta ve yeryüzünde meydana gelen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaktadır. Bu sıcaklık artışları sonucu iklim değişikleri oluşmaktadır. Oluşan bu iklim değişiklikleridünya üzerinde yaşayan her canlıyı etkilemektedir. Bu nedenle mevcut enerjinin verimli kullanılması ve bunun sonucunda oluşan CO2 gazının salım miktarının azaltılması bir gereklilik haline gelmiştir. Türkiye de, binalarda kullanıcılara ait konfor koşullarını sağlamak amacı ile harcanan enerji miktarı sanayi sektöründen sonra gelerek ikinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle mevcut binalarda enerji verimliliğini arttırmak, harcanan enerjilerin miktarının azaltılması bakımından önem kazanmaktadır. Türkiye de hızla artan nüfusun barınma ihtiyacını karşılayabilmek adına inşaa edilmiş birçok toplu konut yerleşimi bulunmaktadır. Bu mevcut yerleşimlerin bir kısmı TS 825 ısı korunum yönetmeliğinden önce inşaa edilmiş olup, bina kabuğuna ilişkin standartlarca sağlaması gereken performansı gösterememektedirler. Bu çalışma kapsamında TS825 ısı korunum yönetmeliğinin geçerli olduğu tarihten önce inşaa edilen ve bina kabuk performansı yetersiz olan, Ataköy 5. kısım yerleşimde yer alan B, C ve D tiplerine ait apartman blokları çeşitli iyileştirme önerileri ile standartlara uygun hale getirilmiştir. Çalışmada bina kabuklarının iyileştirilmesinin yanı sıra, ilk tasarım parametrelerine ait olan bina konumlandırmaları ile ilgili değişiklik de yapılmış ve yeni bir yerleşim planı önerisi geliştirilerek bazı blokların mevcut hallerine göre yeniden konumlandırılması üzerinde dedurulmuştur. Bu çalışmavar olan bir toplu konut yerleşimdeki enerji harcamalarının ve CO2 salım miktarlarının azaltılması amacıyla yapılan çalışmaları içermektedir. Çalışma altı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye de binalardaki enerji verimliliğine ve CO2 salım miktarlarına getirilen standartlar ve bunun gerekliliği üzerinde durulmuş, çalışmanın amacı açıklanmıştır. İkinci bölümde, sera etkisi ve küresel ısınma tanımları yapılmış, dünyada ve Türkiye deki zararları üzerinde durulmuştur. Dünya genelinde ve Türkiye de sera etkisinin önüne geçmek ve CO2 salım miktarını azalmak için yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, binalarda enerji giderlerinde etkili olan dış çevre parametreleri ve binaya ilişkin parametreler açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, konut binalarının enerji yüklerinin ve CO2 salım miktarlarının hesaplanabilmesi amacıyla binaya ilişkin parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin binaların enerji performanslarına olan etkileri anlatılmıştır. Beşinci bölümde, Ataköy 5. kısımda yer alan B, C ve D tipi konut örnekleri tanıtılmış ve bu konut örneklerinde ısıtma ve soğutma enerjisi yüklerinin ve CO2 salım miktarlarının azaltılmasına yönelik uygulama çalışmaları yapılmıştır. Altıncı bölümde, çalışmanın sonuçları yer almaktadır. Ekler bölümünde, yaklaşımın uygulanması sonucu ortaya çıkan enerji yükleri ve CO2 salım miktarlarına ilişkin değerler verilmiştir.
Because of the increased energy demand and usage in recent years; existing energy sources are being consumed rapidly. The gasses that occur due to the usage of these energy sources, accumulate at the atmosphere and cause greenhouseeffect. So; solar radiation absorbency of the atmosphere increases and the temperature on the earth climbs above seasonal normals. Climate changes occur, due to these temperatıre increments. This climate changes affect every single living creature on the earth. Therefore; the productive usage of existing energy and reducing the CO2 oscillation amount that occur due to this consumption, becomes an important necessity. In turkey; the energy amount which is consumed in the buildings to fulfill the comfort requirements of the occupants, is the second biggset amount after industrial energy consumption amount. So; increasing the energy efficiency in the existing buildings becomes more of an issue in order to reduce energy consumption amounts in these buildings. There have been a lot of housing estates in Turkey constructed to prvide housing for the rapidly increasing population. Some of these buildings were constructed before TS 825 thermal insulation regulations and their facades can’t be sufficient according to these regulations. Within the scope of this study; B, C, D type buildings in Ataköy section 5 which have insufficient facade performance and constructed before TS 825 thermal insulation regulations, have been made sufficient according to standards by various enhancement suggestions. Besides the facade enhancements, some changes have been made in the original design about building locations. That means; a new layout plan has been designed in this study. This study aimes to reduce energy consumption and CO2 oscillation amounts in an existing housing estate and includes 6 main sections. In first section; Turkish standards about energy efficiency and CO2 oscillation amounts are mentioned and the necessity of these standards is discussed. Aim of this study is explained. In the second section; greenhouse effect, global warming and damages of them to Turkey and World were discussed. The studies in Turkey and Worldwide, aiming to prevent the damage due to greenhouse effect and to reduce CO2 oscillation amount, were mentioned. In the third section; environmental and building related parameters that affect energy losses were described. In the fourth section; determination of building related parameters and the effects of them on buildigs’ energy performance has been made, in order to calculate the energy loads and CO2 oscillation amounts of residential buildings. In the fifth section; the B, C, D type residence examples in Ataköy section 5 were presented and application studies about reducing the heating and cooling energy loads and CO2 oscillation amount, have been made. In the sixth section, conclusions were discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
mimarlık, yapı fiziği, enerji, CO2 salımı, küresel ısınma, Architecture, building physics, energy, CO2 emission, global warming
Alıntı