Lp Sargılı Beton İçin Önerilmiş Olan Dayanım Ve Şekildeğiştirme Modellerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gedik, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Lifli Polimer malzemeler mevcut yapıların güçlendirilmesinde, geleneksel yöntemlere alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, farklı araştırmacıların Lifli Polimer ile sargılanarak güçlendirilmiş beton kolonlar için önerdiği dört ayrı matematik model analiz edilmiştir. Sözü geçen modeller numunelerin güçlendirme sonrası dayanımlarını ve şekildeğiştirmelerini öngörmek üzere tasarlanmıştır. Öncelikle çok sayıdaki çalışmadan büyük bir veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan veri tabanını modellere göre işlemek ve çeşitli kıstaslar altında incelemek üzere bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım aracılığıyla veri tabanı incelenmiş ve modellerin çeşitli numune özellikleri karşısında ki etkinlikleri ortaya konmuştur. Sonuç olarak incelenmiş olan mevcut modellerin belirli kıstaslar altında güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılarak daha iyi sonuçlar verebilecek modellerin hazırlanması için bilgi toplanmıştır.
Fiber Reinforced Polymer materials are developed as an alternative to the traditional retrofitting techniques in retrofitting of existing buildings. In this study, four different mathematical model, which proposed for confined concrete by Fiber Reinforced Polymer wrapping, proposed by different researchers are analized. The models are designed to predict the compressive strength and strain after confinement. Firstly a great database is prepared from various papers. A program, which will process the database according to the models and analize under some criteria, is developed. The database is analized by the program and the efficiency of the models against various specimen properties is pointed. As a result information is collected, which will show the deficiencies and reliable sides of the models in some criteria, to create more reliable models. element formulation also variable bending rigity is considered. The comparison of the results with the exampes given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Lifli Polimerler, Beton, Kolon, Güçlendirme, Fiber Reinforced Polymers, Concrete, Column, Retrofitting
Alıntı