İstanbul Deniz Otobüsleri Seferlerinin Simülasyon Yardımıyla Planlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydın, Kıvanç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünyanın sayılı kentleri arasında olan ve giderek artan bir hızla büyüyen İstanbul’da, artık ciddi bir ulaşım planlamasına gereksinim vardır. Ulaşım planlamasında en önemli alanı toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi ve verimli kullanılması kapsamaktadır. Toplu taşıma sisteminde giderek payı artması gereken denizyolu taşımacılığı ve onun parçası deniz otobüslerinin, etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Etkin ve verimli yönetim için birçok bilimsel metoddan bahsedilebilir. Bu tez kapsamında bu metodlardan simülasyon ele alınmıştır. Bu tez çalışmasının ana amacı, İstanbul’da kent içinde faaliyet gösteren deniz otobüsü filosu ve iskeleleri ile ilgili planlama yapılırken simülasyonun etkin bir araç olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda tez kapsamında kent içi tüm şebekeyi kapsayan bir model Promodel yazılımından faydalanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model, farklı senaryolarla daha önce yapılmış çalışmaların analizinde kullanılmıştır. Tez ile birlikte verilen ekte modellerin kodları bulunmaktadır. Senaryoların sonuçları birbirleriyle karşılaştırılmış, deniz otobüsü planlamasında ileride neler yapılabileceği tartışılmıştır.
There is an urgent transport plan need for Istanbul, one of the few world cities with its increasing rate of population growth. The development and efficient use of public transportation constitute the most important fields of the transportation planning. The proportion of sea transportation and the sea buses as a part of it should be increased and administered effectively. There is a number of scientific methods for accomplishing an efficient and effective management. In this thesis, simulation of these methods is discussed. The main aim of this thesis is to investigate whether the simulation is an efective tool in the process of planning about the sea bus fleet and sea ports that are in service in Istanbul. A model including all the city network was built up by using Promodel which is a simulation software. This model was used in the analysis of recent studies set up on a variety of scenarios. The appendix contains the codes of the models. The results were compared and the possible projects in sea bus planning were discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Toplu Taşımacılık, Simülasyon, Promodel, Rotalama, Çizelgeleme, Public Transportation, Simulation, Promodel, Routing, Scheduling
Alıntı