Mevcut Binaların Zemin Yapı Etkileşimini Dikkate Alarak Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Gökçe, Tansu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ilave perdeler ile güçlendirilmiş var olan bir binanın, temel etkileri dikkate alınarak yapılan performans değerlendirmesi sunulmuştur. Binanın doğrusal olmayan statik analizine yapı-zemin etkileşimi dahil edilmiştir ve performans değerlendirmesi FEMA 440’ta yer alan Bölüm 6 ve Bölüm 8’e göre yapılmıştır. Analizler radye temel, sürekli temel, kısmi sürekli temel ve tekil temel gibi farklı temel tiplerini içermektedir. Zemin davranış modeli olarak, çekme almayan elasto-plastik Winkler zemin modeli kullanılmıştır. Doğrusal olmayan statik itme analizi ve performans değerlendirmesi SAP2000 paket programı ile yapılmıştır. Elasto-plastik Winkler zemin davranışı, sadece eksenel kuvvet alan ve eşdeğer eksenel rijitlikleri tanımlanmış, eşdeğer çubuk elemanlar tarafından sergilenmektedir. Analizlerde radye temel, sürekli temel ve tekil temeller, lineer-elastik kabuk eleman olarak idealize edilmiştir. Güçlendirilmiş binanın performans değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları farklı temel tipleri için verilmiştir.
In this paper, performance evaluations of a 3D existing building strengthened by additional shear-walls, are presented as a case study by considering the foundation effects. Thus, soil-structure interaction is included in the non-linear static analyses of the building and performance evaluations are made according to Chapter 6 and Chapter 8 of FEMA440. Different foundation types are considered in analyses such as mat foundation, continuous or single footings. As a soil behavior model, tensionless elastic-plastic Winkler soil model is used. Non-linear push-over analyses and performance evaluations are performed by SAP2000 computer package. Elastic-plastic Winkler soil behavior is presented by equivalent frame elements subjected only to axial forces and equivalent axial stiffness is defined for those. Mat foundation and footings are idealized as linear-elastic thick shell elements in the analyses. Performance evaluations and comparisons for the strengthened building are given in detail depending on considered foundation types.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Performans tabanlı tasarım, Zemin-yapı etkileşimi, Lineer olmayan statik analiz, Performance-based design, soil-structure interaction, non-linear static analysis, seismic safety
Alıntı