Eminönü Küçükpazar Da Arap Hanı Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Göktan, Didem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Şehir hanı olarak inşa edilen Arap Hanı, 208 m² taban alanına sahip, iki katlı, kagir bir yapıdır. Yapım yılı veya mimarına ilişkin kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yapının plan şeması, bir iç avlu etrafında düzenlenmiş, üzeri beşik tonozla örtülü mekanlardan oluşmaktadır. Birinci katta yer alan odalar, orta avluyu üç tarafından çeviren, demir kolon ve kirişlerin taşıdığı tonozlu bir galeriye açılır. Mekan düzenlenişi açısından yapı, Osmanlı ticaret hanlarına benzemekle beraber, yapı malzemesi ve cephe dekorasyonunda 19. yüzyıl batı etkisi açıkça görülmektedir. Bu çelişki nedeniyle, restitüsyon aşamasında, yapının 19. yüzyıl tadilatları geçirmiş erken tarihli bir örnek olması ihtimali üzerinde durulmuştur. Yapının restorasyonu ile ilgili kararlar, korumaya yönelik müdahale tekniklerini ve yapıya uygun yeni işlev önerisini kapsamaktadır. Yeni işlev önerisinin, yapının restorasyonu için ekonomik olanaklar sağlayacak bir altyapıya sahip olması ve bölgenin olumsuz koşullarını iyileştirmeye yönelik bir katkı sağlaması hedeflenmiştir.
Arap Hanı is a double storied masonry building, constructed as a city-inn with the floor area of 208 m². There is not a certain information about the construction date or architect of the building. Plan scheme is consisted of barrel vaulted rooms around an inner court. The rooms in the first floor open to a vaulted gallery supported by iron columns and beams that surround the court by three sides. By means of space organization, the building resembles to classical Ottoman commercial inns, on the other hand, has the 19th century’s western influence on facade decoration and building materials. Because of that contradiction, possibility of being an early dated building with 19th century’s modifications is taken into account during the restitution stage. Restoration project consists of the proposals for the intervention techniques and the proposals for the re-use of the building. Proposal new useis aimed to have financial support for the restoration of the building and to have a contribution for the rehabilitation of the neighborhood.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
restorasyon, şehir hanları, Küçükpazar, restoration, city-inn, Küçükpazar
Alıntı