Lalapaşa(edirne) Bentonitlerinin Malzeme Özelliklerinin Ve Rutubet Kontrolünde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Orhun, Figen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Lalapaşa(Edirne) Bentonitlerinin malzeme özellikleri incelenmiş ve rutubet kontrolünde kullanılabilirlikleri araştırılmıştır. Bentonitin kullanım alanları ve Pazar potansiyellerine yönelik bilgi verilmiştir. Bentonit oluşumları gözlenen Lalapaşa ve dolayının jeolojisine değinilmiştir. Çalışma alanının 1/25 000 ölçekli jeoloji haritası (E17-a3-a4) hazırlanmıştır. Bu bölgede bulunan iki farklı ocaktan alınan bentonit numunlerinin fiziksel özellikleri TS-5360’a uygun olarak analiz edilmiştir. Minerolojik özellikleri ise X-Işınları Kırınımı ve Diferansiyel Termik Analiz metodlarıyla saptanmıştır. Analizler sonucu bentonitlerin farklı sektörlerde kulanılabilirlikleri tartışılmıştır. Bentonitlerin nem çekme kapasitelerinin saf halleriyle yetersiz olduğu tespit edildikten sonra bentonitler MgO ve CaCl2 ilavesi ile modifiye edilmiş ve uygun standartlara yükseltilebilmiştir.
In this study, the usage possibilities of bentonites that observed in İslambeyli Formation cropped out at Lalapaşa (Edirne) and the surrounding areas have been investigated as humidity controlling material. The 1/25000 scaled geological map of the study area has been prepared by the benefit from E17-a3, a4. The physical property analysis of the samples has been made convenient to the TS-5360 standarts. For determining the usage possibilities of bentonites of the study area as humidity controlling material, X-Ray Diffraction and Differential Thermal Analysis have been applied to the samples taken from two different locations from the study area for understanding the mineralogical properties. Humidity removal abilities of Lalapaşa bentonites had determined by the laboratory experiments. According to the data, Lalapaşa bentonites can be used for humidity controlling after being modified by addition of MgO and CaCl2.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Bentonit, Modifiye bentonit, Rutubet kontrolü., Bentonite, Modified bentonite, Humidity control.
Alıntı