Türkiye'nin Petrol Arz Güvenliği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldırım, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu çalışmada, Türkiye'nin petrol arz güvenliği; stratejik kriterler çerçevesinde modellenmeye çalışılmıştır. Başka bir deyişle, ülkemiz için arz güvenliği; jeopolitik, yedeklilik ve çeşitlilik bağlamında değerlendirilmek yoluna gidilmiştir. Ancak, sadece petrol arz güvenliğinin modellenmesi hedeflendiğinden, çeşitliliğin göz önüne alınması söz konusu olmamaktadır. Petrol arz güvenliğinin modellemesi için ?Ağırlık Dağılım Modeli? uygulaması yapılması benimsenmiştir. Bu model çerçevesinde Türkiye'nin (literatürden petrol alım değerlerine ulaşılabilen) 2001-2005 yılları için petrol alımı yaptığı ülkeler için yedeklilik ve jeopolitik kriterleri için ağırlık değerleri belirlenmiş ve ?Eşdeğerlikli Değerlendirme? ve ?Ağırlıklı Ortalama? değerleri tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ayrı ayrı ve mukayeseli olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi sonucu Türkiye'nin petrol arz güvenliği ve petrol zengini ülkelerin Türkiye petrol arz güvenliğine olan etkisi hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır.
In this study, modeling Turkey oil supply security examined in strategic context. In other words, Turkey oil supply security is evaluated as part of the geopolitics, redundancy and diversity criteria. However, due to only oil supply security is evaluated diversity criteria disregarded in this model. In order to modeling oil security ?weighted distribution model? is applied. Using this model between 2001 and 2005 year (in literature accessed the oil import amount data) ?equivalence assessment? and ?weighted average? values are determined in context of redundancy and geopolitics criteria for countries which Turkey import oil. The obtained results individually and comparatively evaluated and studied. The comparison of the results give significant information about the oil supply security of Turkey and the impact of oil rich countries on Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010
Anahtar kelimeler
Enerji, Energy
Alıntı