Karboran Sübstitüe Yeni Çözünür Ftalosiyanin Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-02
Yazarlar
Arıkan, Sibel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ftalosiyaninler, optik ve elektronik özellikleri öne çıkan fonksiyonel boyalardır. Heteroatomik sistemler olan ftalosiyaninler, termal kararlılıkları, kimyasal dirençleri, elektriksel, optiksel veya sıvı-kristal özelliklerinden dolayı sadece teorik alanda değil, uygulamada da büyük öneme sahiptirler. Ftalosiyaninlerin uygulama alanlarından biri olan Bor Nötron Yakalama Tedavisi (BNCT) kanserin cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, minimum zarar ile yapılabileceği alternatif bir tedavi yoludur. Bu çalışmada farklı dinitril türevlerinden yola çıkılarak bir adet simetrik ve iki adet yeni asimetrik ftalosiyanin sentezi gerçekleştirilmiş ve bu ftalosiyaninlerin o-karboran türevlerine geçilmiştir. Sentezlenen tüm bileşiklerin karakterizasyonu FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, 11B NMR, UV-Vis, GC-MS yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen bu karboranil türevleri için bundan sonra yapılabilecek çalışmalar, BNCT gibi uygulamalarda etkinliklerinin değerlendirilmesidir.
Phthalocyanines are an important class of functianal dyes which exhibit intriguing electronic and optical characteristics. Due to their thermal and chemical stability, electrical, optical or liquid-crystal properties, phthalocyanines have considerable importance not only in theoretical field, but also in many applicatians. Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) is one of these application and it is an alternative cancer treatment method that needs no surgical operation and shows minimum damage. In this work a symmetrical and two novel asymmetric phthalocyanines were synthesised starting from three different dinitrile derivatives. Also o-carborane substituted phthalocyanines were obtained. All compounds were caracterized by FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, 11B NMR, UV-Vis and GC-MS methods. After this, these carboranyl derivatives can be evaluated for BNCT applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
ftalosiyanin, o-karboran, bor nötron yakalama tedavisi, phthalocyanine, o-carborane, boron neutron capture therapy
Alıntı