Birleşik Tiyofen Temelli Elektronik Ve Optoelektronik Materyallerin Sentezleri Ve Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-09
Yazarlar
Çapan, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 3-monoketotiyofenden halka kapama yöntemi ile tiyeno[3,2-b]tiyofen türevleri sentezlenmiştir. TT-tiyofen kenetlenme ürünleri Suzuki çapraz kenetlenme reaksiyonu koşullarında elde edilmiştir. Aynı yöntemle polimerizasyonlar da gerçekleştirilmiştir. Tüm monomerlerin döngüsel voltametri çalışmaları yapılmış, Pt üzerinde elektrokimyasal polimerizasyonları test edildikten sonra ITO üzerinde de polimerleştirilerek optik bant aralığı hesapları için CV-UV ölçümleri yapılmıştır. Monomerler aynı zamanda platin disk elektrot üzerinde polimerleştirilip elektronik bant aralıkları da hesaplanmıştır. Kenetlenme yöntemiyle elde edilen polimerlerin de band aralıkları ve fluoresans kuantum verimleri hesaplanmıştır. ITO üzerinde düzgün polimerleşen TT’lerden elektrokromik cihazlar yapılarak, bu cihazların kararlılıkları test edildikten sonra, maksimum kontrast, dönüşüm zamanı ve açık devre hafızaları belirlenmiştir.
In this study thienothiophene derivatives were synthesized from the ring closure of 3-monoketothiophenes. TT-thiophene Suzuki Coupling products and polymers were obtained. Cyclic voltammetry measurements, electropolymerisation were conducted. Optic and electronic bandgaps of the polymers and monomers were calculated respectively from CV-UV measurements and cyclic voltammetry. Fluorescence quantum yields of the polymers were measured. Electrochromic devices were constructed with TT’s which are convenient and devices were investigated for their stability. Maximum contrast, switching time and open circuit memory of the devices were determined.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Tiyeno[3, 2-b]tiyofen, elektropolimerizasyon, Suzuki Kenetlenme Reaksiyonu, Elektrokromizm, Thieno[3, 2-b]thiophene, electropolimerization, Suzuki coupling reaction, electrochromizm
Alıntı