Dinamik Yetenekler: Belirlenmelerine İlişkin Bir Model Önerisi Ve Modelin Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-22
Yazarlar
Ersezer, Figen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Teece’nin dinamik yetenekler yaklaşımı temel alınarak ve bu yaklaşım; literatürdeki sezme, yakalama ve yeniden düzenleme yetenekleriyle ilgili çalışmalardan elde edilen verilerle bütünleştirilerek geliştirilen bir dinamik yetenek belirleme modeli sunulmuştur. Geliştirilen dinamik yetenek belirleme modeli, firmaların varsa dinamik yeteneklerinin farkına varmalarına ve bu yeteneklere eğilerek onları geliştirmelerine; yoksa da yine bu yetenekleri elde etmek için harekete geçmeleri gerektiğini idrak etmelerine imkân verecektir. Önerilen model bir vaka çalışması ile uygulamaya geçirilmiş ve elde edilen sonuçlar vaka çalışması kapsamındaki dinamik yeteneklerin yorumlanmasında kullanılmıştır.
In this study, a dynamic capability determination model is presented which is developed using Teece’s dynamic capability approach as a base and integrating this approach with the data obtained from empirical studies in the literature on sensing, seizing, and reconfiguring capabilities. The developed dynamic capability determination model shall allow firms to recognize their dynamic capabilities and improve them, if they exist within the firm, and if not this model shall support firms some comprehension in order to take action to gain those capabilities. The proposed model is implemented by a case study and the results that are obtained are used for interpreting the dynamic capabilities within the scope of the case study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Dinamik yetenekler, sezme yeteneği, yakalama yeteneği, yeniden düzenleme yeteneği, sürdürülebilir rekabet avantajı., Dynamic capabilities, sensing capability, seizing capability, reconfiguring capability, sustainable competitive advantage.
Alıntı