Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Etkin Tasarımın Yaşam Döngüsü Sürecinde İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özçuhadar, Tuna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada tükettiği büyük miktarlardaki enerji sebebiyle yapı sanayisi, bina ölçeğinde ele alınmıştır. Binaların toplam enerji tüketimindeki rolleri nedeniyle, tasarımcıların ürünlerini ve üretim yöntemlerini yeniden gözden geçirmeleri istenmektedir. Bunun için “yaşam döngüsü değerlendirme” metotlarından faydalanılması gerekliliği, gerekçeleri ile açıklanmaya çalışılmaktadır. “Beşikten mezara” olarak da adlandırılan Yaşam Döngüsü Yaklaşımının” neden sürdürülebilir çevre için tasarım yapan tasarımcıların yol göstericisi olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Birinci bölümde problemin belirlenmesi ve problemi ortaya çıkaran etkenlerin tanımlaması yapılmaktadır. Ayrıca dünyada ve ülkemizde yapı sanayisinin durumu ve geleceği farklı bakış açılarıyla ele alınmak istenmiştir..İkinci bölümde sürdürülebilirlik kavramının tanımı yapılarak önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Aşırı enerji ve kaynak tüketiminin doğurduğu sonuçlar incelenmiştir. Doğal döngülerin gezegendeki yaşam için ne kadar önemli olduğunu, tasarımcının bunları bir avantaja çevirebileceğine vurgu yapılmıştır.Tezin Üçüncü bölümünde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, onu oluşturan bileşenleri ile birlikte tanıtılmak istenmiştir. Sürdürülebilir çevre için yapılan tasarımlarda kullanılan bir yöntem olarak, diğer yaklaşımlara olan üstün tarafları açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise tasarımı sınırlayan ve belirleyen etkenler belirtilmiştir. Çevresel performasın ölçülmesi için, çok yönlü bakışıyla ve geniş kapsamıyla Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi yapan sertifika organizasyonları tanıtılmıştır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile elde edilen veri tabanının, verilecek doğru kararlar için önemine değinilmiştir. Verilen örnekler ile doğru kararların hangi parametrelere bağlı olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.
At the first part, the problem is pointed out and the reasons for the problems are explained. The construction industry’s current situation in the world and in our country and its future is discussed from different points of view. At the second part, the sustainability concept is defined and its importance is tried to be explained. The results of the extreme energy and resource consumption are explored. The importance of the natural cycles for the existance and well being of all the living organisms in our planet is clarified and the designer’s role to make advantage out of these cycles is underlined. The third part is about Life Cycle Assessment is introduced with its components. Its advantageous sides are tried to be explained compared to other approaches as a method used at design for sustainable environment. The factors that limit and determine the design process at the fourth part are expressed. The certificate organizations which measure the environmental performances using LCA method. The importance of the database achieved from LCA to make right decisions about design is emphasized. It is tried to be explained by which parameters the right decisions are dependent on with the examples given. As a result, the importance of the necessity of the LCA for the buildings to achieve Sustainable environment is very clear, but reliable standarts have to give direction to the priorities which are set by different points of view.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Tasarım, Yaşam Döngüsü, Sustainability, Energy Efficient Design, Life Cycle Assessment
Alıntı