Sefazolin Sodyum Formülasyon Atıksularının O3 Ve O3/h2o2 Prosesleri İle Önarıtımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sezer, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda yapılan çalışmalar, antibiotik atıksularının düşük biyolojik ayrışılabilirliği ve aktif çamur mikroorganizmaları üzerine inhibisyon etkilerinin olduğunu göstermiştir. Ancak, ilaç endüstrisi atıksularının arıtılmasında biyolojik arıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden bu tür atıksuların arıtılmasında alternatif yöntemlerin kullanılması düşünülmelidir. Bu çalışmada Sefalosporin grubu antibiyotiği Sefazolin-sodyum formulasyon atıksuyunun önarıtılabilirliği araştırılmıştır. Öncelikle KOİ değeri 400 mg/L olan, sentetik atıksuya inert KOİ, aktif çamur inhibisyon testi ve Phaeodactylum tricornutum deniz algi üzerinde toksisite testiuygulanmıştır. Sonuçlar, atıksuyun aktif çamur üzerinde inhibisyon etkisinin olduğunu ve çözünmüş inert KOİ değerinin 323 mg/l olduğunu göstermiştir. Daha sonra 1500 mg/l-h ozon dozu ile pH0 11’de O3 and O3/H2O2 (31.25 mmM) prosesleri sentetik atıksuya uygulanmıştır. Bu deneyler uygun bir temas süresi bulunması amacı ile 5, 10, 20, 40 ve 60 dakika temas sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Her iki proses için de optimum temas süresi 20 dakika olarak bulunmuştur. Ham sentetik atıksu üzerinde yapılan deneyler, başlangıç KOİ değerleri 240 mg/l ve 250 mg/l olan ozonlama ve perozonlama proseleri ile tekrarlanmıştır. Deney sonuçlarına göre, söz konusu atıksuyun aktif çamur mikroorganizmaları üzerinde inhibisyon etkileri azaltılmıştır. Ham atık suyun aksine ön arıtmaya tabi tutulmuş atıksular Phaeodactylum tricornutum üzerinde toksik etki göstermişlerdir. Inert KOİ test sonuçlarına göre ise, ozonlama prosesi ile çözünmüş inert KOİ değeri %39, perozonlama prosesi ile de %61 oranında giderilmiştir.
The recent studies indicated that the antibiotic formulation wastewaters have low biodegradability and have inhibition effect on activated sludge microorganisms. However, biological treatment is still the most common approach for pharmaceutical industry wastewaters. Hence some treatment alternatives for this kind of wastewaters should be considered. In this study, the treatability of a Cephalosporin group antibiotic Cefazolin-sodium formulation synthetic wastewater was investigated. Primarily, the inert COD test, activated sludge inhibition test and toxicity test using Phaeodactylum tricornutum were applied to raw Cefazolin-sodium synthetic wastewater having 400 mg/L initial COD. The results indicated that synthetic wastewater had inhibition effect on activated sludge microorganisms and had high inert content of 323 mgCOD/L. Then O3 and O3/H2O2 processes were applied to raw Cefazolin-sodium synthetic wastewaterat a rate of 1500 mg ozone /hr at pH0 = 11. The experiments were performed at 5, 10, 20, 40 and 60 minutes to determine an optimum contact time. For both processes 20 minute treatment was selected as the optimum time. The experiments that performed for raw wastewater were repeated again with the 20 minute ozonated and perozonated samples having 250 mg/L and 240 mg/L initial CODs respectively. The inhibition effect on activated sludge microorganisms were decreased after pretreatment. However, In contrary to raw wastewater, the pretreated Cefazolin-sodium formulation wastewaters were found toxic to Phaeodactylum tricornutum. The inert COD test results showed that, the soluble inert COD of raw wastewater was decreased 39% and 61% by ozonation and perozonation processes respectively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Antibiyotik formülasyon atıksuları, inhibisyon, toksisite, ozonlama, perozonlama, inert KOİ, Antibiotic formulation wastewater, inert COD, inhibition, toxicity, perozonation, ozonation, inert COD
Alıntı