Lifli geçirimli beton yol üstyapısının incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Ceylan, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Ulaştırma türlerinden biri olan karayolu ulaşımının gelişmesiyle, karayolunun mekanik ve fiziksel özellikleri önem kazanmıştır. Bu sebeple araştırmacılar, yol koşullarını en iyi düzeye çıkartmayı amaç edinmiştir. Bu çalışmada, yeni bir üst yapı tipi olan "lifli geçirimli beton yol üstyapısı" sekiz bölümde incelenmiştir. Bu tip üstyapıların kullanımına, gelişmiş ülkelerde rastlanmaktadır. Ülkemizde ise bu konuyla ilgili bir uygulama yoktur. Çalışmanın Giriş Bölümünde modern bir yoldan beklenen özellikler belirtilmiştir. Lifli beton ve geçirimli üstyapılar tanıtılmış, dünyadaki uygulama alanlarından söz edilmiştir. Çalışmanın İkinci Bölümünde, lifli beton hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Çalışmanın Üçüncü Bölümünde, geçirimli üstyapıların tanımı, kullanım çeşitleri, faydaları ve sakıncaları hakkındaki genel bilgiler sunulmuştur. Geçirimli üstyapıların mekanik ve fiziksel özellikleri Dördüncü Bölümde verilmiştir. Lifli geçirimli beton üstyapıların tanımı, kullanıldıkları yerler ve özellikleri Bölüm 5'te bahsedilmiştir. Deneysel çalışmaları içeren Bölüm 6'da, iki grup halinde ve her bir grupta beş karışım seçeneği üzerinde çalışma yapılmıştır. İlk grup seçeneklerde su/çimento oranı ve çelik lif dozajı sabit tutularak, farklı boyutlardaki agreganın ağırlıkça yüzdeleri değiştirilmiştir. Bu ilk grup beş seçeneğin, birim hacim ağırlığı, eğilme - çekme dayanım değerleri ölçülmüştür. İkinci grup seçeneklerde ise su/çimento oranı sabit ve çelik lif dozajı değişken tutularak, birim hacim ağırlığı, eğilme - çekme dayanım değerleri ölçülmüştür IX Çalışmanın Yedinci Bölümünde deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırması, beş farklı seçeneğin birim hacim ağırlığı, eğilme-çekme direnci üzerindeki etkisi ile yapılmıştır. Bu tez çalışmasının son bölümünde, konuyla ilgili olarak sonuçlar verilmiştir.
By the development of road transportation which is a way of transportation system physical and chemical features of road are getting important. Therefore, experts are objected to rise the road conditions to the best level. In this study, one of the new road surfacing type which is " the fiber porous concrete road surfacing" has been investigated in eight parts. This type of road surfacing is found in developing countries. However in our country, there are not this type of applications. In the introduction of the study, the properties that is expected to be in a modern road is pointed. The fiber porous concrete road surfacing is introduced and also mentioned about application fields of the fiber porous concrete road surfacing. In the second part of the study, detailed information about the fiber porous concrete road surfacing is given. In the third part of the study, the general information about; the fiber porous concrete road surfacing descriptions, application types, advantages and disadvantages is declined. Mechanical and physical properties of the fiber porous concrete road surfacing is given in the fourth part. Description of the fiber porous concrete road surfacing, application fields and properties have mentioned in the fifth part. XI In part six which includes the experimental studies, mixing alternative has studied. In this alternative proportion by keeping the percentage of steel dosage and water- cement costant, the percentages of the aggragate in terms of weight have changed. These first five alternatives have measured interms of unit volume weight and resistance of pulling - attraction. In the seventh part of the study, the comparison of the results which are maintained by the experimental studies, unit volume weight of five different alternatives, resistance of pulling - attraction have made. In the very final part of this thesis, the general results about the subjects have given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Beton, Kara yollar, Üst yapı, Concrete, Highways, Pavement
Alıntı