Konut Dışı Yapılarda İklimlendirme Santrallerinin Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ertem, Sertaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Soğutma yükü hesaplarında yapı bileşenlerinden, pencerelerden, sızma ve havalandırmadan, aydınlatmadan, insan ve cihazlardan kaynaklanan ısı kazançları seçilen saat ve ay için uygun CLTD’ler ve CLF’ler kullanılarak duyulur soğutma yüklerine dönüştürülür ve bunlara gizli soğutma yükleri de eklenerek toplam soğutma yükü belirlenir. Tüm yapı tek bir zon olarak ele alınabilir fakat cihaz seçimi ve tasarımı oda oda yapılan hesaplara dayanmalıdır. Bu çalışmada Ashrae Temel El Kitabı’nda konut dışı yapılar için önerilmiş olan CLTD/CLF metodunun hesaplama adımları kullanılarak ısı kazancına bağlı soğutma yükü hesaplaması yapılmaktadır. Visual Basic programlama dilinin kullanıldığı bir soğutma yükü hesap programı oluşturularak, incelenen bir örnek oda için bu programdan elde edilen sonuçlar, Carrier programından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Daha sonra hesaplanan soğutma yükü değerinden iklimlendirme santrali seçimine geçilmektedir. Elde edilen kapasiteler doğrultusunda sistem donanımı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2005 yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kaynağındaki listeler kullanılarak ekonomik analiz adı altında bir iklimlendirme santrali fiyatlandırılması yaklaşımı yapılmaktadır.
In cooling load calculations, heat gains that are supplied by the building materials, windows, infiltration, ventilation, lighting, occupants and devices are converted to the sensible cooling load by using suitable CLTD and CLF values for the specified time and months. Thus, total cooling load is obtained by adding latent cooling load to the sensible cooling load. Entire building can be considered as a single zone but the selection and design of the devices must be referred to the calculations that are done for each room. In this study, cooling load calculation due to the heat gain is performed by using the calculation procedure of CLTD/CLF method that is recommended for nonresidential buildings in Ashrae Fundamental Handbook. For this purpose, a sample room is selected and cooling load calculation program is constructed by utilizing Visual Basic programming language. The results that are obtained from the code are compared with the results of the commercial program used by Carrier. Afterwards, selection of the air handling unit is made by using the calculated cooling load value. Air handling unit pricing approach is maintained under the title of economical analysis by using the pricing lists referring to The Ministry of Public Works and Settlement Construction and Installation Unit Prices of Year 2005 for the system hardware at the obtained capacities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
İklimlendirme Santrali, Soğutma Yükü, Isı Kazancı, CLTD/CLF, Visual Basic, Air Handling Unit, Cooling Load, Heat Gain, CLTD/CLF, Visual Basic
Alıntı