Gemi Kökenli Petrol Kirliliğinin Biyolojik Yöntemlerle Giderilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bilgin, Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Her sene büyük miktarlarda petrol ve petrol ürünü, kazayla, ihmalle veya yasadışı olarak deniz ortamına girmektedir. Petrolün tankerlerle deniz aşırı taşınması sırasında yaşanan kazalar ve gemi işletmeciliğindeki ihmaller bu kirliliğin iki ana sebebi olarak belirmektedir. Organik bir madde olan petrol deniz ortamında bulunan mikroorganizmalarca doğal olarak parçalanabilmekte veya çevreye daha az zararlı maddelere dönüştürülebilmektedir. Petrolün doğal indirgenme süreçlerinden birisi olan biyolojik bozulmanın (biyodegradasyon) optimize edilmesi ile geliştirilen biyoremidasyon tekniği, gelecekte petrol kirliliğinin deniz ortamından giderilebilmesi için en etkili olacak yöntemlerden biri olarak belirmektedir. Petrolün mikrobiyolojik bozunması, dökülen petrolün özelliklerinin ve miktarının yanı sıra, döküldüğü bölgenin çevresel şartlarına da bağlıdır. Özellikle, ortamda bulunan çözünmüş oksijen konsantrasyonu, tuzluluk, sıcaklık, mikrobiyolojik topluluk ve ortamdaki besleyici konsantrasyonu biyodegradasyon üzerinde oldukça etkili parametrelerdir. Bu çalışma petrol kirliliğinin İstanbul Boğazı’nda biodegradasyonla hangi ölçülerde giderilebileceğini bulmayı hedeflemektedir. İstinye Koyu civarından alınan deniz suyu örnekleri incelenmiştir. Laboratuvar koşullarında sürdürülen deneylerde 4.5 litrelik pleksiglas malzemeden yapılmış olan STR (Stirred Tank Reactor) reaktör kullanılmıştır. Deniz suyu örnekleri petrol ürünlerinden olan motorin ile sentetik olarak kirletilerek motorinin biyolojik olarak parçalanabilirliği gözlenmiştir. Koydaki mikroorganizmaların petrolü düşük tuzluluk değerlerinde daha hızlı indirgediği tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı sıcaklıklarda da biyolojik bozunmanın gerçekleştiği gözlenmiştir. Bununla birlikte düşük sıcaklıklarda mikrobiyolojik bozunma hızının düştüğünü tespit edilmiştir.
Every year significant amounts of petroleum and petroleum products are disposed to marine environment accidentally, by negligence or illegally. The accidents and the neglects of maritime administration during overseas transportation of petroleum by tankers appear to be the two causes of this pollution. Naturally, petroleum, as an organic matter, can be degraded by marine microorganisms or are transformed into substances that are less harmful to environment. Bioremediation technique, which is developed by optimization of natural degradation process (biodegradation) of petroleum, tends to be most effective methods for treatment of oil pullution in the future. The microbiological degradation of petroleum depends on the properties of petroleum itself, as well as the environmental factors. Especially concentration of dissolved oxygen, salinity, temperature, microbiological community and nutrient concentration are the most influential parameters in the environment. This study aims to indicate the extents of the the possibility to overcome petroleum pollution by bioegradation in Bosphorus. The seawater samples, which are collected from Istinye Bay are analyzed. A STR (Stirred Tank Reactor) made up of Plexiglas with 4.5 liters capacity is used for the experiments carried out under laboratory conditions. The seawater samples are synthetically polluted by diesel oil, and the biodegradation of this diesel oil is observed. It is indicated that the microorganisms in the Bay are degrading the diesel oil faster under low salinity conditions. Besides, it is observed that biodegradation may take place under different temperatures. However, it is determined that, the speed of biodegradation decreases by the fall of temperature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Deniz Kirliliği, Petrol Kirliliği, Motorin, Biyodegradasyon, Biyoremidasyon, Tuzluluk, Sıcaklık, Marine Pollution, Petroleum Pollution, Diesel Oil, Biodegradation Bioremediation, Salinity, Temperature
Alıntı