Biyolojik Arıtma Çamurlarının Anaerobik Çürütülmesi Ve Üst Suyun Map Çöktürmesi İle Arıtımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atilla, Beyza
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, evsel atıksuların biyolojik arıtımı sonucu oluşan birincil ve ikincil (Biyolojik) çamurların anaerobik çürütülmesi incelenmiş ve gaz üretimi gözlenmiştir. Anaerobik çürütme, mezofilik sıcaklık şartının sağlandğı bir su banyosu içerisine yerleştirilmiş model reaktörlerde gerçekleştirilmiştir. Havasız çürütme sonucunda elde edilen üst suyun ihtiva ettiği yüksek konsantrasyonlardaki nutrient (amonyak) MAP çöktürmesi ile giderilmiştir. Mg:NH4:PO4=1:1:1 sitokiyometrik ve Mg:NH4:PO4=1,1:1:1 stokiyometrik üstü oranlarında pH 9.2’de MAP çöktürmesi çalışması yapılarak optimum amonyak giderimi sağlanmıştır. Bütün bu çalışmaların ışığında İSKİ Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Sisteminin arıtma çamurlarının bertarafını sağlayacak bir sistem laboratuvar ölçekli olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda, UAKM giderimi ve suzulastırmaya uygun çamur üretiminin gerçekleştiği saptanmıştır.
In this study, anaerobic digestion of the primary and the secondary sludges which were produced from domestic wastewater biological treatment plants were investigated and gas production was observed. Anaerobic digestion was carried out lab-scale reactors placed in a water bath in which mesophilic temperature condition was (350C) provided. Since the supernatant of anaerobic digestion reactors consist of high NH3 concentrations, MAP precipitation applied for nutrient removal. MAP precipitation was applied at the stochiometric ratio (Mg:NH4:PO4=1:1:1) as well as above the stochiometric ratio (Mg:NH4:PO4=1.1:1:1) in order to find out the optimum ammonium removal at pH =9.2.In this study, a lab –scale anaerobic digestion system was carried out the disposal of the treatment sludges of ISKI Tuzla Biological wastewater treatment plant. Results indicated that sufficient VSS removals and appriate sludge productions for dewatering could be obtained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Mezofilik Havasız Çamur Çürütme, birincil ve ikincil çamur, Çürütücü üst suyu, MAP Çöktürmesi, Mesophilic Anaerobic Sludge Digestion, Primary and biological sludge, Digestion supernatant, MAP precipitation.
Alıntı